Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Aneta Kozłowska

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania
4 czerwca, 2019 Anna Sztyk
cybersecurity w zarządzaniu zasobami oprogramowania

Normatywny model zarządzania licencjami oprogramowania (ISO 19970-1)

Wdrożenie systemu zarządzania oprogramowaniem (SAM) w formie zintegrowanego zbioru zasad, ułożonych procesów, wykwalifikowanej kadry specjalistów oraz  narzędzi jest nieodzownym warunkiem do optymalizacji zasobów informatycznych.

Korzystając z kategorii znanych z modelu optymalizacji infrastruktury (poziom podstawowy, ustandaryzowany, zracjonalizowany i dynamiczny), ocenia się poziom dojrzałości organizacji w zakresie SAM w 10 kluczowych obszarach kompetencji.
Określenie poziomu dojrzałości jest elementem strategii IT organizacji, które dążą do realizacji celów biznesowych IT (optymalizacja, oszczędności, minimalizacja ryzyka biznesowego).

Podstawowe zasady i standardy bezpieczeństwa w obszarze IT

Dla obniżenia poziomu ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem w obszarze zasobów IT, organizacje przede wszystkim powinny posiadać opracowane i wdrożone polityki bezpieczeństwa IT. Dokument powinien zawierać wszelkie zasady organizacji, mające zapewnić maksymalne bezpieczeństwo IT, a także być rozumiane przez jej pracowników i egzekwowane w przypadku naruszeń.

Ważnym elementem jest tu również stałe monitorowanie zmian technologicznych i trendów, które mają wpływ na poziom ryzyka organizacji. To z kolei powinno przekładać się na doskonalenie treści dokumentu, a każda jej zmiana powinna kończyć się zrozumiałym dla pracowników przeszkoleniem z obowiązujących obecnie zasad.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Minimalizacja ryzyka cybernetycznego pomaga organizacjom w zmniejszeniu kosztów związanych z utratą danych, oszustwami,  kradzieżą wrażliwych informacji, a co za tym idzie, wspiera proces ciągłości działania biznesu, wyklucza przestoje pracowników i minimalizuje koszty przywracania organizacji do pełnej stabilizacji działalności.

Dlaczego warto zacząć ocenę bezpieczeństwa w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania (SAM)?

Celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa cybernetycznego jest weryfikacja bieżącego stanu bezpieczeństwa
infrastruktury IT Klienta. Identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka wiąże się z dostarczeniem wskazówek dotyczących programów i zasad bezpieczeństwa cybernetycznego. Ocena ta wspiera także obszar efektywnego zarządzania zasobami IT.

Przykładowe benefity związane z przeprowadzeniem oceny cyberbezpieczeństwa w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania (SAM) to:

  • Stworzenie solidnych podstaw do ochrony zasobów IT (polityki, procedury, świadomość pracowników).
  • Budowa odpornej infrastruktury IT, która może reagować na ciągle zmieniający się krajobraz zagrożeń (np. monitorowanie rynku).
  • Stworzenie lub modyfikacja istniejących mechanizmów kontrolnych (np. stałe przeglądy polityk i procedur wraz z cyklicznymi szkoleniami pracowników).
  • Zmniejszenie ryzyka utraty danych, utraty przychodów, przestojów pracowników, kosztów ponownej instalacji utraconych danych, kosztów obsługi klienta.

W procesie badania poziomu cyberbezpieczeństwa w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania (SAM) analizie poddaje się wiele kluczowych obszarów. Każda z organizacji jest różna, a więc ilość badanych obszarów jest zróżnicowana i uzależniona od liczby obszarów zidentyfikowanych w trakcie badania.

Oceń wstępnie już dzisiaj poziom bezpieczeństwa w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania (SAM) w Twojej organizacji. Odpowiedz na kilka pytań, sprawdź swój wynik.