Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Aneta Kozłowska

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania
4 czerwca, 2019 Katarzyna Sobczak
cybersecurity w zarządzaniu zasobami oprogramowania

Normatywny model zarządzania licencjami oprogramowania (ISO 19970-1)

Wdrożenie systemu zarządzania oprogramowaniem (SAM) w formie zintegrowanego zbioru zasad, ułożonych procesów, wykwalifikowanej kadry specjalistów oraz  narzędzi jest nieodzownym warunkiem do optymalizacji zasobów informatycznych.

Korzystając z kategorii znanych z modelu optymalizacji infrastruktury (poziom podstawowy, ustandaryzowany, zracjonalizowany i dynamiczny), ocenia się poziom dojrzałości organizacji w zakresie SAM w 10 kluczowych obszarach kompetencji.
Określenie poziomu dojrzałości jest elementem strategii IT organizacji, które dążą do realizacji celów biznesowych IT (optymalizacja, oszczędności, minimalizacja ryzyka biznesowego).

Podstawowe zasady i standardy bezpieczeństwa w obszarze IT

Dla obniżenia poziomu ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem w obszarze zasobów IT, organizacje przede wszystkim powinny posiadać opracowane i wdrożone polityki bezpieczeństwa IT. Dokument powinien zawierać wszelkie zasady organizacji, mające zapewnić maksymalne bezpieczeństwo IT, a także być rozumiane przez jej pracowników i egzekwowane w przypadku naruszeń.

Ważnym elementem jest tu również stałe monitorowanie zmian technologicznych i trendów, które mają wpływ na poziom ryzyka organizacji. To z kolei powinno przekładać się na doskonalenie treści dokumentu, a każda jej zmiana powinna kończyć się zrozumiałym dla pracowników przeszkoleniem z obowiązujących obecnie zasad.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Minimalizacja ryzyka cybernetycznego pomaga organizacjom w zmniejszeniu kosztów związanych z utratą danych, oszustwami,  kradzieżą wrażliwych informacji, a co za tym idzie, wspiera proces ciągłości działania biznesu, wyklucza przestoje pracowników i minimalizuje koszty przywracania organizacji do pełnej stabilizacji działalności.

Dlaczego warto zacząć ocenę bezpieczeństwa w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania (SAM)?

Celem przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa cybernetycznego jest weryfikacja bieżącego stanu bezpieczeństwa
infrastruktury IT Klienta. Identyfikacja obszarów potencjalnego ryzyka wiąże się z dostarczeniem wskazówek dotyczących programów i zasad bezpieczeństwa cybernetycznego. Ocena ta wspiera także obszar efektywnego zarządzania zasobami IT.

Przykładowe benefity związane z przeprowadzeniem oceny cyberbezpieczeństwa w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania (SAM) to:

  • Stworzenie solidnych podstaw do ochrony zasobów IT (polityki, procedury, świadomość pracowników).
  • Budowa odpornej infrastruktury IT, która może reagować na ciągle zmieniający się krajobraz zagrożeń (np. monitorowanie rynku).
  • Stworzenie lub modyfikacja istniejących mechanizmów kontrolnych (np. stałe przeglądy polityk i procedur wraz z cyklicznymi szkoleniami pracowników).
  • Zmniejszenie ryzyka utraty danych, utraty przychodów, przestojów pracowników, kosztów ponownej instalacji utraconych danych, kosztów obsługi klienta.

W procesie badania poziomu cyberbezpieczeństwa w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania (SAM) analizie poddaje się wiele kluczowych obszarów. Każda z organizacji jest różna, a więc ilość badanych obszarów jest zróżnicowana i uzależniona od liczby obszarów zidentyfikowanych w trakcie badania.

Oceń wstępnie już dzisiaj poziom bezpieczeństwa w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania (SAM) w Twojej organizacji. Odpowiedz na kilka pytań, sprawdź swój wynik.

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Sprawdź poziom bezpieczeństwa w Twojej organizacji

Wypełnij anonimowy test i przekonaj się jaki jest poziom dojrzałości Twojej organizacji w zakresie cyberbezpieczeństwa i SAM!cybersecurity w zarządzaniu zasobami oprogramowania

Zrób anonimowy test

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]