Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

Mateusz Chodkowski

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS
30 sierpnia, 2018 APN Promise SA

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

Platforma WEBCON Business Process Suite (BPS) to rozwiązanie do cyfryzacji procesów biznesowych, zapewniające liczne funkcjonalności, takie jak walidowanie formularzy, obsługa flow procesu oraz integracja z różnymi źródłami danych. Rozwiązanie to pozwala na generowanie firmowych dokumentów z danymi pobranymi z elektronicznych formularzy na podstawie przygotowanych wcześniej plików MS Word. Plik spreparowany za pomocą dodatku WEBCON BPS, przeznaczonego dla MS Word, nazywamy wzorcem dokumentu. W tym artykule omówiony zostanie problem podmiany wzorców, na podstawie których procesy WEBCON BPS generują pliki. Rozwiązanie WEBCON BPS pozwala na wykonanie takiej czynności ręcznie, jednak można zautomatyzować ten proces oraz dodać do niego element kontroli.

Zaplecze Techniczne

Klient na swoim środowisku miał zainstalowany SharePoint 2016 oraz WEBCON BPS. Utworzone dotychczas procesy BPS korzystają z wzorców dokumentów wykonanych przy pomocy dodatku do MS Word, pozwalającego na automatyczne uzupełnianie plików na podstawie formularza. Wzorce przechowywane są w trzech oddzielnych bibliotekach dokumentów SharePoint. Dotychczas pliki podmieniane były ręcznie, co rodziło problemy ze spójnością procesu oraz kontrolą nad wprowadzanymi do nich zmianami.

Problem

Dotychczas dział prawny wykorzystywał procesy WEBCON BPS do generowania różnego rodzaju dokumentów. Procesy te generują np. umowy i pełnomocnictwa określonego typu na podstawie wypełnionych w formularzu danych. W ostatnim czasie wspomniany dział coraz częściej wprowadza modyfikacje do wzorców, na podstawie których generowane są umowy.

Każdy pracownik działu prawnego ma możliwość zmodyfikować wzorzec wybranego przez siebie typu umowy. W efekcie żaden z pracowników nie wie, czy obecny wzorzec na pewno spełnia jego wymagania i zawiera wszystkie kluczowe dla jego sprawy elementy. Taka organizacja pracy wprowadza chaos informacyjny. Co gorsza, generowane umowy często okazują się nie odpowiadać zapotrzebowaniu pracowników, w efekcie czego i tak muszą zostać poprawione ręcznie.

Klient chciałby zapanować nad tą sytuacją poprzez wprowadzenie ścisłej kontroli nad modyfikowanymi wzorcami i zapisywanie historii modyfikacji wraz z uzasadnieniem dlaczego jest ona potrzebna.

Oczekiwany proces

Klient chciałby wdrożyć prosty proces WEBCON BPS:

  1. Użytkownik wnioskuje o modyfikację wzorca dokumentu i dodaje załącznik z dokumentem w formie pliku Word, będący propozycją nowego wzorca.
  2. Dwie dowolne osoby z grupy SharePoint o nazwie „Dział Prawny” akceptują, modyfikują lub odrzucą propozycję.
  3. W przypadku akceptacji nowy plik wzorca zostaje automatycznie podmieniony w liście SharePoint na ostatni załącznik procesu.

W ten sposób klient ma możliwość sprawnej modyfikacji plików wzorców dokumentów przy jednoczesnym zachowaniu historii wniosków oraz powodów, dla których zostały one przyjęte. Dodatkowo, zachowana musi zostać historia wersji wzorca w bibliotece dokumentów SharePoint.

 

Rozwiązanie

Budowa procesu w WEBCON BPS

Pierwszym krokiem będzie stworzenie schematu procesu wraz z przypisaniem użytkowników do akcji. Wystarczą nam trzy proste kroki:

Warto zauważyć, że klient w wymaganiach zaznaczył konieczność „akceptacji na dwie ręce” w kroku „Akceptacja DP”. W tym celu na ścieżce „Przekaż do akceptacji DP” developer powinien wpisać liczbę wymaganych zakończonych zadań, tak jak pokazano na grafice poniżej.

Dodatkowo, w zakładce „Tworzenie zadania” należy ustawić pole „Równoległość zadań” na wartość „Wykonanie – Wszyscy”.

Koncentracja wykorzystanych wzorców

Kolejny ruch to przygotowanie źródła danych, w którym zbierzemy wzorce dokumentów wraz z ich adresami URL. W tym celu w sekcji „Źródła danych” dodajemy nową stałą listę wartości, gdzie nazwa będzie opcją wybieraną przez użytkownika, zaś pole opisu wykorzystamy do przechowania adresu URL do dokumentu.

Przygotowanie formularza

Na potrzeby procesu utworzymy prosty formularz zawierający pole wyboru „Wzorzec”, podpięte do wcześniej zdefiniowanego źródła danych, pole „Uwagi” (wiele linii tekstu) oraz trzy dodatkowe pola techniczne. Pola techniczne to „Adres biblioteki TECH”, „Adres wzorca do podmiany TECH” i „Nazwa pliku TECH”. Przeznaczenie tych pól zostanie szerzej wyjaśnione w dalszej części artykułu.

Aby podmienić plik wzorca zmuszeni będziemy wyciągnąć pełen adres pliku wzorca do pola „Adres wzorca do podmiany TECH”. W tym celu w ustawieniach atrybutu „Wzorzec” wybierzemy tryb działania „Okno wyboru (SharePoint Picker)”. To ustawienie pozwoli nam na przepisanie wartości z pola „Opis” do wskazanego źródła danych. Przy okazji zaznaczamy również checkbox „Generuje postback po zmianie wartości”.

Wystarczy teraz wejść w konfigurację zaawansowaną pola i wskazać docelowy atrybut dla kolumny  „Opis”.

Dzięki takiemu ustawieniu wartość „Opis” zostanie przepisana do atrybutu „Adres wzorca do podmiany TECH” za każdym razem, gdy wartość pola „Wzorzec” zostanie zmieniona.

Aby utworzyć akcję podmiany dokumentu w bibliotece SharePoint będziemy dodatkowo rozdzielać adres wzorca na nazwę pliku oraz adres biblioteki. W tym celu wykorzystamy kod w JavaScript. Dla atrybutu „Wzorzec” w zakładce „Styl i Zachowanie” należy uzupełnić regułę formularza wykonywaną na zmianę wartości.

Prosty skrypt JS wyciągnie zawartość pola technicznego zawierającego adres URL pliku wzorca, wykona rozdzielenie po ostatnim znaku „/”, a następnie przypisze do pól technicznych adres biblioteki oraz nazwę pliku (koniecznie bez rozszerzenia, stąd dodatkowy podział po znaku kroki).

Akcja podmiany pliku

Pozostaje nam tylko w kroku „Wykonano” dodać akcję typu „Dodaj załącznik do listy”.

W konfiguracji akcji wykorzystamy utworzone i uzupełnione wcześniej pola techniczne.

Efekt

Po wykonaniu ostatniego kroku mechanizm jest już gotowy i może zostać wdrożony jako zwykła witryna procesu, która pozwoli na wnioskowanie o modyfikację wzorca w sposób spójny z innymi procesami WEBCON BPS wdrożonymi u klienta.

Podsumowanie

Dzięki dobrej znajomości WEBCON BPS byliśmy w stanie dostarczyć zrozumiałe i proste rozwiązanie problemu. Otrzymujemy proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów, który nie wymaga ręcznej ingerencji użytkownika w biblioteki dokumentów. Proces ten pozwala na zachowanie pełnej historii opublikowanych i zaakceptowanych wersji plików oraz daje możliwość nadania uprawnień wyznaczonym osobom do rozpoczęcia modyfikacji wzorca i akceptacji zmian.

Wdrożenie procesu powstrzymało chaos informacyjny panujący u klienta. Od teraz każda modyfikacja wzorca dokumentu zostaje odnotowana i wymaga wyjaśnienia. Co więcej, proces wymusza weryfikację wzorca przynajmniej przez dwie dodatkowe osoby, które mogą wychwycić nieścisłości lub braki w dokumencie.

Podziel się

Autor: Mateusz Chodkowski

Mateusz Chodkowski

Mateusz-Chodkowski

Programista .NET i SharePoint, twórca aplikacji front-end i projektant procesów WEBCON BPS. Fascynatem programowania w .NET oraz JavaScript, projektant i entuzjasta cyfryzacji “papierowych” procesów biznesowych, a prywatnie miłośnik historii oraz rysunku.

Ostatnie artykuły autora

Migracja archiwalnych skanów umów do nowego procesu WEBCON BPS

Migracja archiwalnych skanów umów do nowego procesu WEBCON BPS

Cyfryzacja papierowych procesów, poza licznymi zaletami, wiąże się również z wyzwaniami, takimi jak migracja archiwalnych danych. Co zrobić z archiwalnymi danymi? Jak w prosty sposób migrować archiwalne dane do procesu WEBCON BPS?

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

Proces modyfikacji wzorca do generowania dokumentów w WEBCON BPS

W artykule omówiono kwestię podmiany wzorców, na podstawie których procesy WEBCON BPS generują pliki. Rozwiązanie to pozwala na wykonanie takiej czynności ręcznie, jednak można zautomatyzować ten proces i dodać do niego element kontroli.

Niestandardowe wykresy w WEBCON BPS

Niestandardowe wykresy w WEBCON BPS

Artykuł porusza problem skomplikowanych raportów na podstawie danych z procesów WEBCON BPS. Rozwiązanie Business Process Suite pozwala na szybkie „wyklikanie” wykresów jako elementów strony SharePoint. Co jednak zrobić, gdy klient wymaga bardziej szczegółowego rozwiązania?

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]