SharePoint Online + Azure Free Cześć 1: Cykliczne przetwarzanie danych

Kamil Warowny

SharePoint Online + Azure Free, Cześć 1: Cykliczne przetwarzanie danych
14 sierpnia, 2018 APN Promise SA

SharePoint Online + Azure Free, Cześć 1: Cykliczne przetwarzanie danych

Niniejszy artykuł przedstawia możliwość wykorzystania bezpłatnych funkcjonalności Azure w połączeniu z SharePoint Online celem automatyzacji przetwarzania cyklicznego danych zamieszczonych w witrynie SharePoint.

Wielu klientów korzystających z SharePoint Online po raz pierwszy lub takich, którzy zmigrowali się z wersji on-premise trafia na wymagania biznesowe, które do zrealizowania potrzebują cyklicznego i automatycznego przetwarzania danych. Może to być przetwarzanie zawartości, nadawanie uprawnień, generowanie dokumentów, przesyłanie powiadomień itp. Niestety, w przypadku SharePoint Online taka funkcjonalność nie jest dostępna w porównaniu do SharePoint on-premise, gdzie można było uruchamiać zadania cykliczne (Joby).

W części przypadków rozwiązaniem było przygotowanie np. usługi Windows, która po uruchomieniu na serwerze Windows (fizycznym lub wirtualnym) co określony czas przetwarzała dane. Jednak nie każdy z klientów posiada serwery które są nieustannie włączone.

Z pomocą przychodzą nam Azure Functions.

Azure Functions

Funkcje Azure pozwalają na tworzenie nieskomplikowanych funkcji bezserwerowych w chmurze. Mogą być skalowane w miarę potrzeb, aby uzyskać duże możliwości obliczeniowe.

Obsługiwane są różne języki programowania, w tym C# i Java. Istnieje możliwość sięgania po dane do pozostałych usług w ramach Azure oraz do systemów zewnętrznych poprzez Internet. Wykonanie kodu może być wyzwalane przez zapytania, np. GET, POST lub poprzez wyzwalanie czasowe.

Zgodnie z cennikiem, jeśli cykliczne przetwarzanie danych nie będzie zbyt częste, usługę możemy wykorzystywać bezpłatnie.

Problem biznesowy

Klient posiada SharePoint Online w usłudze Office 365. Zbudował witrynę, w której gromadzi informacje o zamówieniach. Zamówienia wprowadzane są przez handlowców do listy SharePoint. Raz dziennie do pracownika obsługującego dostarczanie licencji ma spływać informacja o nowych zamówieniach.

Klient nie posiada własnego środowiska serwerów, co uniemożliwia stworzenie usługi powiadomień w formie np. usługi Windows czy aplikacji konsolowej, uruchamianej przez harmonogram. Rozwiązaniem okazuje się wykorzystanie Azure Functions wykonywanych cyklicznie.

Tworzenie funkcji

Po wejściu w panel administracyjny Azure dodajemy Function App. Następnie dodajemy funkcję typu Timer np. w języku C#.

Po chwili oczekiwania mamy już gotową funkcję.

Po przejściu do zakładki „Integrate” możemy zdefiniować częstotliwość uruchamiania funkcji zgodnie ze standardem CRON.

Powyższy przykład pokazuje wywołanie funkcji co 5 minut.

Przykład zastosowania

Na witrynie SharePoint stworzono listę Zamówienia widoczną poniżej. Do listy trafiają informacje o sprzedaży produktu u klientów. Raz dziennie system ma powiadamiać pracownika o nowych zamówieniach.

Przykład implementacji funkcji Azure:


using Microsoft.SharePoint.Client; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Security; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 

public static void Run(TimerInfo myTimer, TraceWriter log) 
{ 

using (ClientContext clientContext = new ClientContext(„https://NAZWA_TENATA.sharepoint.com/sites/NAZWA_WITRYNY/")) 
{ 
SecureString passWord = new SecureString(); 
foreach (char c in „HASŁO".ToCharArray()) 
passWord.AppendChar(c); 

clientContext.Credentials = new SharePointOnlineCredentials(„UŻYTKOWNIK@DOMENA.PL", passWord); 

Web web = clientContext.Web; 

List zamowienia = web.Lists.GetByTitle(„Zamówienia"); 

ListItemCollection items = zamowienia.GetItems(CamlQuery.CreateAllItemsQuery()); 

clientContext.Load(web); 
clientContext.Load(zamowienia); 
clientContext.Load(items); 
clientContext.ExecuteQuery(); 

var itemsFromToday = items.Where(ee => ((DateTime)ee[„Created"]).Date == DateTime.Now.Date).ToList(); 

StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
sb.Append(„<h2>Nowe zamówienia</h2>"); 

foreach (ListItem item in itemsFromToday) 
{ 
sb.Append(„<p>Klient: " + item[„Klient"].ToString() + „</p>"); 
sb.Append(„<p>Produkt: " + item[„Produkt"].ToString() + „</p>"); 
sb.Append(„<p>Ilość: " + item[„Licencje"].ToString() + „</p>"); 
sb.Append(„<p></p>"); 
} 

SendMail(sb.ToString(), log); 
} 

} 

private static void SendMail(string v, TraceWriter log) 
{ 
log.Info($"Message: „+v); 

// do wysłania wiadomości można użyć np. Exchange Web Services (EWS) 
}

Powyższy kod jest tylko przykładem i powinien być zoptymalizowany np. poprzez zbudowanie zapytania CAML które wyfiltruje zamówienia stworzone danego dnia aby nie przetwarzać wcześniejszych zamówień.

Do poprawnego uruchomienia funkcji wymagane jest dodanie pliku Project.json o zawartości pokazanej poniżej. Dzięki temu Azure dołączy do naszej funkcji wymagane biblioteki z NuGet.

Jeśli wszystko napisaliśmy poprawnie po kliknięciu w przycisk Run zobaczymy poniższy efekt:

W ramach testów funkcja została ustawiona aby startować co 5 minut. Poprawne działanie możemy zobaczyć w logu:

Po poprawnym przetestowaniu funkcji należy ustawić jej docelowe wyzwalanie. Dla przykładu ustawienie wyzwalania codziennie o godzinie 23:

Komunikacja z SharePoint i Exchange

Zbudowanie kodu funkcji jest identyczne jak zbudowanie aplikacji konsolowej które wykonywała by operacje na danych znajdujących się w witrynie SharePoint. W Visual Studio wystarczy stworzyć projekt aplikacji konsolowej, doinstalować z NuGet biblioteki np. „Microsoft.SharePointOnline.CSOM 16.1.7414.1200” i stworzyć standardowe rozwiązanie komunikujące się i przetwarzające dane SharePoint. Dodatkowo korzystając z bibliotek „Microsoft.Exchange.WebServices 2.2.0” również dostępnych w NuGet można połączyć się z Exchange i wysłać email do użytkownika informujący o efekcie przetwarzania danych. Należy jednak pamiętać aby referencje do bibliotek NuGet wskazać w pliku Project.json pokazanym w przykładzie.

Podsumowanie

Wykorzystując Azure Functions w połączeniu z SharePoint Online można przygotować wiele dodatkowych mechanizmów przetwarzania danych które do tej pory z różnych powodów były niedostane dla klientów korzystających z usługi Office 365. Przy racjonalnym ustawieniu częstotliwości przetwarzania danych i optymalizacji czasu wykonywania kodu, funkcjonalności mogą być dla klienta bezpłatne.

U naszych klientów spotkaliśmy się z różnymi potrzebami które zostały zrealizowane z użyciem Azure Functions wyzwalanych co określony czas:

  • Informowanie o nowych elementach w listach i bibliotekach SharePoint spełanijących konkretne warunki
  • Wykonywanie obliczeń na danych zawartych w listach SharePoint
  • Przygotowywanie raportów w oparciu o dane SharePoint
  • Przesyłanie do bibliotek SharePoint wiadomości ze skrzynek Exchange
  • Generowanie globalnych kalendarzy i list zadań w oparciu o kalendarze i zadania na witrynach zespołowych

 

Podziel się

Autor: Kamil Warowny

Kamil Warowny

Kamil Warowny

Zespół: Apps

Ostatnie artykuły autora

SharePoint Online + Azure Free, Część 2: Zdarzenia dodania i edycji elementu listy bądź dokumentu

SharePoint Online + Azure Free, Część 2: Zdarzenia dodania i edycji elementu listy bądź dokumentu

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania bezpłatnych funkcjonalności Azure Functions w połączeniu z SharePoint Online celem automatycznych reakcji na dodanie lub edycję elementu listy lub dokumentu w witrynie SharePoint.

SharePoint Online + Azure Free, Cześć 1: Cykliczne przetwarzanie danych

SharePoint Online + Azure Free, Cześć 1: Cykliczne przetwarzanie danych

Niniejszy artykuł przedstawia możliwość wykorzystania bezpłatnych funkcjonalności Azure w połączeniu z SharePoint Online celem automatyzacji przetwarzania cyklicznego danych zamieszczonych w witrynie SharePoint.

SharePoint 2016 Farm Solutions + Angular

SharePoint 2016 Farm Solutions + Angular

Artykuł przedstawia sposób wykonania dodatku SharePoint 2016 Farm Solution w połączeniu z Angular.

Skontaktuj się z Kamilem

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]