SharePoint 2016 Farm Solutions + Angular

Kamil Warowny

SharePoint 2016 Farm Solutions + Angular
5 grudnia, 2017 Katarzyna Sobczak

SharePoint 2016 Farm Solutions + Angular

Artykuł przedstawia sposób wykonania dodatku SharePoint 2016 Farm Solution w połączeniu z Angular.

Wprowadzenie

Od wielu lat firmy posiadające w swojej infrastrukturze Microsoft SharePoint Server rozbudowują jego możliwości poprzez budowanie własnych dodatków. Mimo iż od wersji SharePoint 2013 promowane są aplikacje w technologii SharePoint Hosted App i Provider Hosted App, znaczna część napisanych i nowo pisanych rozwiązań nadal bazuje na niezalecanej technologii Farm Solution.

W artykule postaram się pokazać jak stworzyć projekt Farm Solution w połączeniu z Angular, dzięki czemu aplikacja będzie bardziej „przyjazna” dla użytkowników i częściowo odciąży serwery front end.

Rozwiązania Farm Solution nie są wspierane przez SharePoint Online.

Angular

Niniejszy artykuł nie ma na celu zapoznania czytelnika z technologią Angular. Zainteresowanych podstawową wiedzą odsyłam do artykułów Bartosza Szewczyka oraz wyszukiwarki Google.

Farm Solution

Typowy projekt Farm Solution pozwala na rozbudowę SharePoint o wiele ciekawych mechanizmów. Możemy dodać między innymi:

  • Strony (ASP.NET)
  • WebPart  (ASP.NET)
  • Event Handler
  • Job
  • Elementy menu / wstążki
  • Wiele innych…

Każdy z tych elementów może zostać napisany z użyciem języka C# lub VB. Wszystkie stworzone elementy wraz z zewnętrznymi plikami typu dll, jpg itp. po zbudowaniu rozwiązania trafiają do jednej paczki o rozszerzeniu wsp. Paczka musi zostać wgrana przez administratora farmy SharePoint celem udostępnienia jej funkcjonalności.

Projekt

W celu utworzenia projektu musimy posiadać maszynę deweloperską z zainstalowanym SharePoint Server (np. 2013/2016) oraz Visual studio (np. 2015).

Po uruchomieniu VS klikamy „New Project” i odnajdujemy typ projektu „SharePoint 2016 – Empty Project”. Wskazujemy nazwę projektu, np. „SharePoint_Angular4” i klikamy OK.

SharePoint 2016 – Empty Project

Jeśli pojawi się komunikat o konieczności uruchomienia VS w trybie administratora, zezwalamy na to i dodajemy projekt raz jeszcze. Może okazać się, że folder o nazwie projektu już istnieje, więc albo należy go usunąć, albo użyć innej nazwy projektu.

W kolejnym kroku wskazujemy adres URL naszej testowej witryny SharePoint oraz zaznaczamy opcję „deploy as a farm solutions”. Proszę pamiętać, żeby nie tworzyć solucji „sandbox solutions”. Nie są już wspierane.

deploy as a farm solutions

Dodajmy teraz nową stronę do naszego projektu. Na nazwie projektu klikamy PPM i wybieramy opcję „Add” > „New Item”. Wybieramy „Application Page”, podajemy nazwę strony i klikamy przycisk „Add”.

Application Page

W Projekcie pojawi się nowy plik, zobaczmy czy działa. Klikamy na pliku aspx w Solution Explorer PPM i w menu w opcję „Set as startup item”.

Solution Explorer PPM

Naciskamy F5 na klawiaturze aby uruchomić projekt. Jeśli pojawi się poniższe okno, klikamy Ok.

Debugging

Po chwili w przeglądarce pojawi się nasza strona w otoczce witryny SharePoint.

App page

Kolejnym wymaganym krokiem do utworzenia naszego rozwiązania jest dodanie modułu. Na nazwie projektu klikamy PPM i wybieramy opcję „Add” > „New Item”. Wybieramy „Module”, podajemy nazwę i klikamy przycisk „Add”.

Module

Tym samym utworzyliśmy trzon naszego rozwiązania. W kolejnych krokach dodamy Web Service oraz aplikacje Angular, a finalnie połączenie pomiędzy nimi.

Web Service

W przypadku budowania aplikacji opartych o Angular musimy posiadać serwis REST, który pozwoli na pobieranie oraz wysyłanie danych. SharePoint dostarcza zbiór serwisów REST pozwalających na komunikację z nim samym, ale co jeśli chcemy sięgnąć do bazy SQL albo zewnętrznego systemu? Nasze szanse na komunikację rosną, gdy do pracy możemy zaprzęgnąć C#.

Nie chcąc powielać artykułów o tym, jak dodać web service, skorzystamy z istniejącego wpisu pt. Walkthrough: Creating a Custom ASP.NET (ASMX) Web Service in SharePoint 2010 (sekcja Creating the ASP.NET Web Service).

Istotnym jest wygenerowanie #assembly strong name#. Efekt powinien wyglądać jak poniżej:

SP 2016 serwis

Wartość oczywiście będzie inna niż w przykładzie.
Ważna uwaga – w przypadku SP 2016 serwis jest widoczny pod adresem: [URL]/_layouts/15/SharePoint_Angular4/MyCustomWebService.asmx

SP 2016 serwis

Do projektu dodajmy referencję „System.Web.Extensions”, a następnie zmieniamy plik MyCustomWebService.cs zgodnie z przykładem:

System.Web.Extensions

Angular

Pora uruchomić PowerShell. Przechodzimy do folderu naszego modułu AngularApp

moduł AngularApp

Generujemy aplikację wydając kolejno polecenia:

  • npm install -g @angular/cli
  • ng new SharePoint-Angular4

Wykonujemy jeszcze dwa, aby zobaczyć czy instalacja wykonała się poprawnie:

  • cd SharePoint-Angular4
  • npm run build –prod

Jeśli otrzymamy efekt jak poniżej, oznacza to, że wszystko poszło poprawnie:

npm run build –prod

Przechodzimy do VS. W solution explorer włączamy pokazywanie wszystkich plików.

pokazywanie wszystkich plików.

W module „AngularApp” rozwijamy folder „SharePoint-Angular4” i zaznaczamy w nim wszystkie pliki/foldery poza node_modules. Klikamy PPM i następnie opcję „Include in project”.

Include in project

Kolejnym krokiem jest delikatna modyfikacja pliku Element.xml, gdyż nie wszystkie pliki w module powinny trafić na serwer podczas wgrywania paczki wsp. Zmieniamy plik zgodnie z przykładem. Zmiana polega na wycięciu linii <File>, które nie dotyczą plików z folderu „dist”:

delikatna modyfikacja pliku Element.xml

Następnie otwieramy plik „AngularApp.aspx” i dopisujemy w nim w sekcji PlaceHolderMain poniższe linijki:

PlaceHolderMain

Dla wyjaśnienia SRC to nasza ścieżka w module:

ścieżka

Naciskamy F5 na klawiaturze i po chwili naszym oczom powinna ukazać się stworzona aplikacja angularowa.

Application page

Komunikacja pomiędzy aplikacja i web serwisem

Przechodzimy w projekcie do modułu i w nim zmodyfikujmy kolejno pliki TS:
App.module.ts

App.module.ts

app.component.html

app.component.html

app.component.ts:

app.component.ts

Po wykonaniu zmian kompilujemy aplikacje w PowerShell poniższym poleceniem:
npm run build –prod

Jeśli komunikaty będą oznaczone na zielono, przechodzimy do VS i naciskamy F5 na klawiaturze. Po chwili ukaże się aplikacja z danymi pobranymi poprzez nasz web serwis:

Aplikacja w Angular

Podsumowanie

Budując aplikacje w przedstawionym modelu możemy uzyskać ciekawe połączenie nowych technologii służących do budowy aplikacji mobilnych wraz z dobrze znanym mechanizmem Farm Solution. Pozwala nam to tworzyć efektywne i „miłe dla oka” rozwiązania pracujące po stronie klienta, a zarazem komunikujące się z SharePoint oraz systemami zewnętrznymi.

Cały projekt jest do pobrania tutaj: GITHUB

Podziel się

Autor: Kamil Warowny

Kamil Warowny

Kamil Warowny

Zespół: Apps

Ostatnie artykuły autora

SharePoint Online + Azure Free, Część 2: Zdarzenia dodania i edycji elementu listy bądź dokumentu

SharePoint Online + Azure Free, Część 2: Zdarzenia dodania i edycji elementu listy bądź dokumentu

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania bezpłatnych funkcjonalności Azure Functions w połączeniu z SharePoint Online celem automatycznych reakcji na dodanie lub edycję elementu listy lub dokumentu w witrynie SharePoint.

SharePoint Online + Azure Free, Cześć 1: Cykliczne przetwarzanie danych

SharePoint Online + Azure Free, Cześć 1: Cykliczne przetwarzanie danych

Niniejszy artykuł przedstawia możliwość wykorzystania bezpłatnych funkcjonalności Azure w połączeniu z SharePoint Online celem automatyzacji przetwarzania cyklicznego danych zamieszczonych w witrynie SharePoint.

SharePoint 2016 Farm Solutions + Angular

SharePoint 2016 Farm Solutions + Angular

Artykuł przedstawia sposób wykonania dodatku SharePoint 2016 Farm Solution w połączeniu z Angular.

Skontaktuj się z Kamilem

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]