Automatyzacja procesów
w obszarze zarządzania wierzytelnościami

Sytuacja wyjściowa

Wdrożenie przeprowadziliśmy w czołowej firmie działającej w obszarze zarządzania wierzytelnościami. Z rozwiązania korzysta około 100 pracowników.

 

Nasz Klient poszukiwał narzędzia, które usprawni pracę nad przygotowaniem i akceptacją umów, będzie wspierać pracę kancelarii i zapewni transparentność procesów zakupowych. Zidentyfikowane zostały również 4 dodatkowe procesy, które wymagały optymalizacji. Dotychczas wykorzystywane narzędzie informatyczne w postaci maila okazało się mało efektywne, kontrola nad procesami niemożliwa, a pracownicy tracili dużo czasu na zadania niemerytoryczne (np. przepisywanie informacji pomiędzy systemami).

Rozwiązanie

Po wstępnej analizie wymagań zaproponowaliśmy, aby automatyzację 7 wytypowanych procesów przeprowadzić w oparciu o sprawdzoną platformę firmy Webcon z Krakowa. WEBCON Business Process Suite nie tylko umożliwia szybką implementację dowolnych procesów, ale pozwala również na ich łatwą modyfikację, co jest niezwykle istotne z uwagi na ciągle zmieniające się otoczenie biznesowe.

 

Ważnym elementem każdego wdrożenia są szkolenia. Dzięki zastosowaniu jednej platformy do implementacji wszystkich procesów, adaptacja użytkowników do nowego rozwiązania przebiegła dużo szybciej niż w przypadku budowy aplikacji dedykowanych.

Rezultaty

Wdrożenie WEBCON BPS przyczyniło się do wzrostu efektywności i większej kontroli nad procesem. Każdy z uczestników teraz wie jakie zadania ma do wykonania i na jakim etapie jest dana sprawa. Całkowita digitalizacja procesu spowodowała, że pracownicy nie muszą  przemieszczać się z dokumentami i czekać na osoby, które są odpowiedzialne za ich akceptację. Mniej czasu spędzonego przez pracowników na działania niemerytoryczne jest źródłem oszczędności czasu i pieniędzy, oznacza również dla nich większy komfort pracy. Dzięki automatyzacji procesów uzyskano również poprawę bezpieczeństwa procesowanych spraw i zapewniono każdorazową zgodność z przepisami wewnętrznymi. Dokumenty nie piętrzą się na biurkach, a pracownicy uzyskują do nich tylko w niezbędnym momencie i z właściwym poziomem uprawnień. Z kolei procesy, zawsze przebiega właściwą, uzgodnioną w organizacji, ścieżką.

Korzyści dla organizacji

Większa transparentność procesów zakupowych i łatwiejsze przygotowywanie umów.

Możliwość śledzenia przebiegu procesu finalizowania umowy lub zatwierdzana wniosku.

Wygoda i oszczędność czasu w procesowaniu dokumentów oraz ezrokst komfortu pracy.

Oszczędność czasu i pieniędzy.

Poprawa bezpieczeństwa procesowanych spraw i zgodność z przepisami wewnętrznymi.

Połączmy Twoje potrzeby z naszym doświadczeniem i pasją do technologii

APN Promise logo
APN Promise

Od ponad 25 lat tworzymy rozwiązania IT dla biznesu w oparciu o najnowsze technologie. Przeprowadzamy firmy przez proces cyfrowej transformacji w ujęciu praktycznym.

Bazując na zdobytym doświadczeniu i codziennej pracy z firmami ze wszystkich sektorów i branż gospodarki, nasz zaangażowany zespół doradza sprawdzone i użyteczne rozwiązania informatyczne, szyte na miarę potrzeb naszych klientów.

Dodatkowo, oferujemy szereg usług w modelu CSP.

Poznaj naszą firmę

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]