Power BI w branży finansów i ubezpieczeń

Sytuacja wyjściowa

„Mamy sprawdzone rozwiązanie MS Reporting Services, ale wiemy, że istnieją nowocześniejsze platformy raportowe, które dają o wiele więcej możliwości analizy i wizualizacji danych.”

Potrzeba korzystania z nowoczesnych narzędzi.

Dotychczasowe rozwiązanie raportowe przestało odpowiadać na potrzeby klienta, miało ograniczenia zarówno funkcjonalne, jak i wizualizacyjne.

Potrzeba zwiększania efektywności analiz i raportowania.

Ogromna skala organizacji, duża ilość i złożoność danych, złożone procesy decyzyjne​.

Potrzeba zaawansowania technologicznego.

Odpowiadającego wymaganiom kadry zarządzającej i menedżerskiej oraz działaniom banku na skonsolidowanym rynku.

Cel: wdrożenie i edukacja

Przeprowadzenie organizacji od używania starej platformy raportowej do pełnego wykorzystania nowoczesnego rozwiązania, jakim jest Power BI.

Etapy procesu modernizacji

Opracowanie architektury i planu umieszczenia narzędzia w istniejącej infrastrukturze i procesach biznesowych klienta. 

Opracowanie standardów i governance do nowego narzędzia, o szerokim spektrum wykorzystania biznesowego.

Zbudowanie pierwszych modeli raportów dla różnych działów organizacji.

Transfer wiedzy do organizacji  szkolenie administratorów, użytkowników i trenerów wewnętrznych.

Wsparcie w zakresie dalszego utrzymania.

Dlaczego Power BI?

Testowa realizacja raportów na danych klienta  pokazała szerokie możliwości narzędzia, jego nowoczesny charakter.

Szkolenie z funkcjonowania Power BI  pokazało użyteczność Power BI w całej organizacji​.

Opis procesu wdrożenia  sprawne włączenie nowej platformy, rezultaty w postaci gotowych raportów, szkolenia użytkowników

Rozwiązanie

Wdrożenie Power BI on premises

Architektura spełniająca wymagania techniczne, biznesowe oraz procesowe.

Zapewnienie zgodności z regulacjami obowiązującymi w sektorze bankowym.

Dostarczenie pełnej dokumentacji dotyczącej procesów utrzymania​ i zarządzania zmianą​ oraz szczegółowy opis procesów biznesowych związanych z tworzeniem raportów.

Opracowanie 10 modeli raportowania dla różnych działów banku.

3-letnia umowa utrzymaniowa i wsparcia. 

Opracowanie gotowych raportów

Raporty kluczowych wskaźników firmy / KPI do obserwacji przez zarząd i kadrę menedżerską​.

Raporty budżetowe i finansowe  wykonania budżetu z podziałem na produkty, placówki, okresy czasu.

Analizy profilów klientów​.

Performance poszczególnych placówek  ranking placówek z podglądem na mapie, porównanie wyników sprzedaży, zawartych umów.

Każdy raport przygotowany z dokumentacją opisującą model danego raportu (opis źródeł danych oraz przygotowanych miar, tabel kalkulowanych)​.

Transfer wiedzy do organizacji

Szkolenia dla administratorów

Szkolenia dla grupy użytkowników

Szkolenia dla trenerów wewnętrznych 

Dobre praktyki wdrożeniowe

Spójność procesu, wymierne efekty, praktyczna nauka od samego początku

Ścisła współpraca z IT oraz z przedstawicielami działów odpowiedzialnych za tworzenie raportów  łączenie wymogów administracyjnych, procesowych i biznesowych.
Warsztatowa metoda współpracy  praktyczna praca na danych źródłowych, proces uczenia się narzędzia połączony z osiąganiem efektów tu i teraz (wizualizacja danych, gotowe raporty)​.
Proces współtworzenia wdrożenia przekładał się nie tylko na wdrożenie samego narzędzia, ale też pełnej metodyki jego zastosowań w organizacji. 
Współtworzenie raportów na etapie wdrożeniowym  pozwala nie tylko uczyć się opracowania raportów, ale też odkrywa dodatkowe potrzeby (nowe funkcjonalności, sposoby wizualizacji itp.)

Rezultaty

Rezultaty jakościowe

Spójność procesu, wymierne efekty, praktyczna nauka od samego początku

W toku procesu wdrożeniowego Bank przeszedł na najnowocześniejsze narzędzie raportowania Power BI.

Narzędzie to wpisało się w istniejącą architekturę IT oraz procesy biznesowe.

Organizacja wzbogaciła się o umiejętność raportowania w oparciu o Power BI

Nauczyliśmy bank metodyki pracy z narzędziem oraz modeli praktycznego tworzenia raportów.

Zaczęto powszechnie wykorzystywać raporty przygotowywane na potrzeby decyzji zarządczych oraz raporty niezbędne do codziennej pracy w różnych działach.

Dzięki współtworzeniu w trakcie wdrożenia, rozwiązanie zostało doskonale dopasowane do specyfiki organizacji i potrzeb jej użytkowników.

Rezultaty ilościowe

Godziny analityczne, szkoleniowe i gotowe wypracowane projekty raportowe

Kilkaset godzin pracy analitycznej zespołu wdrożeniowego  analiza infrastruktury oraz źródeł danych​.

Opracowanie 10 projektów raportowych wraz z opisem modelu raportowania dla danego obszaru biznesowego.

Przeszkolenie ponad 100 użytkowników (administratorów, przedstawicieli działów oraz trenerów wewnętrznych) z zastosowania Power BI w pracy.

Korzyści dla organizacji

Zwiększenie efektywności procesów raportowych oraz efektywności zaangażowanych pracowników. 

Przejście na bezpośrednią pracę z raportami (bez przenoszenia raportów do ppt)​.

Szybki dostęp do danych i do raportów bezpośrednio z Power BI.

Interaktywność spotkań  bezpośredni wgląd do potrzebnych danych, szybkie reagowanie​.

Dostęp do historii (analiza przeszłości) i scenariuszy zmian (prognozowanie)​.

Dostęp w wersji mobile i desktop z każdego miejsca (VPN)

Połączmy Twoje potrzeby z naszym doświadczeniem i pasją do technologii

APN Promise logo
APN Promise

Od ponad 25 lat tworzymy rozwiązania IT dla biznesu w oparciu o najnowsze technologie. Przeprowadzamy firmy przez proces cyfrowej transformacji w ujęciu praktycznym.

Bazując na zdobytym doświadczeniu i codziennej pracy z firmami ze wszystkich sektorów i branż gospodarki, nasz zaangażowany zespół doradza sprawdzone i użyteczne rozwiązania informatyczne, szyte na miarę potrzeb naszych klientów.

Dodatkowo, oferujemy szereg usług w modelu CSP.

Poznaj naszą firmę

0000

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]