Power BI w branży medycznej

Sytuacja wyjściowa

Naszą bolączką jest chaos raportowy. Mamy skomplikowaną strukturę raportów, raportowanie dotyczy stanu “na teraz” bez informacji historycznych o stanie biznesu. Nasi pracownicy tracą dużo czasu na budowanie raportów. System raportowy jest przestarzały i statyczny, a do tego nie mamy własnego źródła danych.

Potrzeba platformy dla hurtowni danych.

Potrzeba nowoczesnego narzędzia raportowego.

Potrzeba posiadania interaktywnych raportów.

Cel: pokonanie chaosu raportowego i odpowiedź na potrzeby biznesowe

Przeprowadzenie procesu zmiany w organizacji w obszarze raportowania. wyeliminowanie nieefektywnego procesu tworzenia raportów i wszelkich negatywnych konsekwencji na rzecz nowoczesnego i interaktywnego raportowania. ​

Główne cele

Wyeliminowanie nieefektywnego procesu tworzenia raportów i wszelkich negatywnych konsekwencji.​

Uniezależnienie od zewnętrznego dostawcy systemu źródłowego. 

Dlaczego Power BI?

Świadomość i uznanie dla Power BI jako narzędzia klasy business intelligence. ​

Rozwiązanie

Przygotowanie i wdrożenie hurtowni danych oraz platformy raportowej ​

Platforma w oparciu o środowisko Microsoft Azure.​

Dodatkowe wykorzystanie usług Azure Data Factory, Azure Analysis Services, Azure SQL Database.​

Platforma raportowa Microsoft Power BI. ​

Opracowanie gotowych raportów z danych klienta​

Raporty dedykowane działowi Kontrolingu​

Raporty dedykowane dyrektorom poszczególnych placówek medycznych, w tym między innymi:​

  • dane sprzedaży usług
  • dane dotyczące obsługi klienta
  • analiza kosztów funkcjonowania 
  • definiowanie i realizacja celów biznesowych 
  • analizy opłacalności usług

Raporty bazowały na najnowszych trendach wizualizacji danych.

Dedykowane szkolenia.​

Dla działu Kontrolingu​.

Dla działu IT​.

Od tych dwóch jednostek miał pochodzić dalszy transfer wiedzy do organizacji.​

Szkolenia prowadzone metodą warsztatową  praktyczna nauka tworzenia raportów z wykorzystaniem realnych danych klienta. 

Rezultaty

Rezultaty jakościowe

Spójność procesu, wymierne efekty, praktyczna nauka od samego początku​

Opracowany kompletny proces codziennego przyrostowego ładowania danych.​

Przygotowanie narzędzia do osadzania raportów w intranecie na bazie Office 365 SharePoint online (zwiększenie dostępności rozwiązania, zmniejszenie liczby licencji, obsługa dynamicznych uprawnień).​

Wyeliminowanie zjawiska dublowania raportów. ​

Rezultaty ilościowe

Gotowe raporty, zrealizowane szkolenia ​

Opracowanie 4 modeli danych oraz bazujących na nich raportów​

Przeszkolenie działu Kontrolingu z pracy z Power Bi i dalszego rozwijania hurtowni danych.​

Zadziałał transfer wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat hurtowni danych i ich możliwościach, o procesach ETL, o pracy i zastosowaniach Microsoft Power BI.​

Korzyści dla organizacji

Pozytywne zmiany i usprawnienia, ale przede wszystkim skok technologiczny​.

Przejście na nowoczesne rozwiązania w obszarze hurtowni danych oraz raportowania klasy business intelligence – realny wymiar transformacji cyfrowej. ​

Zwiększenie użyteczności raportów dla organizacji (szczególnie dla Kontrolingu i dla dyrektorów placówek).​

Dzięki wdrożeniu hurtowni danych firma ma jedno źródło prawdy dla raportów. ​

Zdecydowanie szybsze przygotowywanie niezbędnych raportów przez dział Kontrolingu. ​

Otwarcie dostępu do danych nowoczesnej platformie raportowej, z możliwością dostępu dla wszystkich uprawnionych użytkowników. ​

Umiejętność samodzielnego działania i rozwijania wdrożonego środowiska (dzięki transferowi wiedzy). ​

Utrzymanie i wsparcie.

Połączmy Twoje potrzeby z naszym doświadczeniem i pasją do technologii

APN Promise logo
APN Promise

Od ponad 25 lat tworzymy rozwiązania IT dla biznesu w oparciu o najnowsze technologie. Przeprowadzamy firmy przez proces cyfrowej transformacji w ujęciu praktycznym.

Bazując na zdobytym doświadczeniu i codziennej pracy z firmami ze wszystkich sektorów i branż gospodarki, nasz zaangażowany zespół doradza sprawdzone i użyteczne rozwiązania informatyczne, szyte na miarę potrzeb naszych klientów.

Dodatkowo, oferujemy szereg usług w modelu CSP.

Poznaj naszą firmę

0000

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]