APN Promise

We advise and implement IT solutions supporting the digital development of companies.

Cyber security

Secure your IT infrastructure efficiently.
See the scope of cyber security solutions we can implement in your company.

Modern workplace

Support effective cooperation and communication in you company. Discover the most useful solutions and their positive impact on your working environment.

Business Intelligence

Reach a higher level of data analysis and visualisation. We will support you in gaining the competitive advantage thanks to top class business reports based on Microsoft Power BI.

IT Asset Management & SAM

Optimize IT asset management and reduce cost. Our consultants will help you gain full control over the state of the software and manage it in the most effective way.

Process management

Improve business process management based on a modern technology platform. Learn about the possibilities of process automation in your company.

Custom software

Revolutionize your business and gain an advantage over the competition thanks to innovative business class application designed for your company’s needs.

We transfer our client’s needs into technology.

APN Promise own products & solutions

APN DocPoint – procedures and Compliance all under control

Transform quality and procedure management with APN DocPoint.

 

Get to know our own solution APN DocPoint

Licensing

As a leading Microsoft distributor in Poland, we offer a broad and competitive approach to the licensing as well as a full support with dedicated IT services and implementation.

Hardware equipment

At APN Promise, you can count on both competitive prices and professional equipment consulting according to the requirements of the projects.

Our Partners

Cloud Solutions Provider

We are a distributor of license agreements for cloud service providers and SPLA. We offer a full consulting as well as administrative and technical support. Our goal is to achieve common business success with the resellers.

 

Visit All4Cloud and learn more

References

Subscribe to our newsletter

By completing the above field, you agree to receive from A.P.N. Promise S.A. information regarding own offer of A.P.N. Promise S.A. by email. Consent may be withdrawn at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out prior to its withdrawal. The controller of the data collected using the above form is A.P.N. Promise S.A. The data provided by you will be processed for the purpose and for the period necessary to make contact, perform a specific request (in accordance with art. 6(1)(b) of the GDPR) or execution marketing of own services (in accordance with art. 6(1)(f) of the GDPR). All information regarding the processing of data provided by you in the form and your rights can be found in the Privacy Policy. Click and learn more if the information given above is not clear enough!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]