Custom software

Do you have special needs? Free the potential of your company with innovative enterprise-class software we will design specifically for your company.

Are you still looking for a solution?

We will advise, design and implement dedicated software with a 3-year support guarantee.

click the edit button to change this text.

Flexible, agile approach

Innovative Agile 2.0 approach
100% tailored to your needs
Full responsibility for the project’s success

click the edit button to change this text.

Speed ​​and reliability

Implementation even in 2 weeks
Scalable, secure solutions
Radical reduction of project costs

click the edit button to change this text.

Security and trust

3-year software support
APN Promise is a reliable and stable partner
Thousands of satisfied customers

Need more information?

Contact us

Software development methodology at APN Promise

You do not know how to start? Don’t worry! We will help and advise.

We play fair-play. We offer you a flexible, secure Agile 2.0 approach. It is a well-known and proven methodology of creating custom-made software, which we have supplemented with a few key assumptions.

Before proceeding with the implementation, we will make sure that we understand the requirements well, we will advise and evaluate the optimal concept.

We divide the implementation into 2-4 week sprints (SCRUM). We will provide you with working software after each. We care about your opinion.

OurOur UX / UI specialists will take care of the modern look and ease of use of dedicated applications.

We take full responsibility for running the project: scope, quality and timely implementation of works in agile model.

Why is it worth cooperating with us?

30 years in the IT industry

1300 completed projects

300 employees in the APN Promise Group

2200 satisfied customers

How APN Promise can help you and your organization?

We design and implement state-of-the-art Web-based software. We use Microsoft .NET technology (C#, Angular, SQL Server, Azure). Our dedicated applications are intuitive, easy to use and can adapt to your device and its orientation. We create solutions that we are proud of!

Examples of dedicated applications

Portal for suppliers, Portal for contractors (B2B)
Portal for selling subscriptions and licenses (B2B / B2C)
Application dedicated to employee evaluation
Competence management system and career path planning
Credit applications (banking)
Custom software for insurance support
Custom software for planning work in a call center
Managing loading / unloading ramps (logistics)
Other dedicated applications, custom-made software

Our experience comes from almost every industry, including: Banking, Insurance, Telecommunications, FMCG, HoReCa, Administration, Schools, Hospitals, Logistics, Aviation, Transport, Power, Gas, Power, Medicine, Health Care, Sales, Production and others. 

Custom software Business Leader

Paweł Huryn

“I am responsible for the area of ​​custom software. Every treat like a Partner. I actively listen and advise, using many years of experience. I care about a good understanding of the client’s requirements and situation in order to offer the best solution.” 

Paweł Huryn, Business Solutions Consultant

tel.: +48 607 030 985
e-mail: pawel.huryn@promise.pl

Microsoft Partner
Gold Application Development
Gold Collaboration and Content
Gold Cloud Platform
Gold Cloud Productivity
Gold Collaboration and Content
Gold Communications
Gold Data Analytics
Gold Data Platform
Gold Datacenter
Gold Enterprise Mobility Management
Gold Enterprise Resource Planning
Gold Messaging
Gold Small and Midmarket Cloud Solutions
Gold Windows and Devices

Need for consultancy?

Please contact us

References

 

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]