Conformity with the RODO regulation and organized and constantly updated personal data

Organized personal data

Organized and constantly updated personal data

Conformity with the RODO regulation

Avoid financial penalties stipulated by RODO

Standardization of data

Standardization of existing and newly collected data

Storage of full data change history

One database with all data and full history of modifications

Continuity of work with data

Employees always work with the same data

Control editing rights on basic data

Control editing rights on basic data

How can 4 Data Management streamline work in your company?

We have built 4Data Management with modules to reduce investment costs and significantly reduce implementation times

4Data Management cele przetwarzania

Manage and log all data changes in one system
Simplify and automate the synchronization of data across all systems
Quickly prepare a status report on current data

One database with all data and full history of modifications

Have a structured set of marketing approvals
Have one unified database of basic data, regardless of your number of systems
By removing data from the central database, also have it deleted from related systems you indicate

Employees always work with the same data

Always have current information about your customers, suppliers, or employees
Specify conditions for moving and anonymizing data
Control editing rights on basic data

Avoid financial penalties stipulated by RODO

What is 4 Data Management?

4Data Management provides complete control over your data, regardless of the number of source systems. It allows you to quickly download, sort, analyze and report on results. By using the 4Data Management you can be sure that all your employees have access to current data, in compliance with RODO requirements.

4Data Management integrates with:

Microsoft SQL
Solutions for marketing automation
Web applications
Web applications
Dedicated data storage systems
ERP systems
Applications to support sales

4Data Management profile

Key functionalities of 4 Data Management

Automation and centralization

Simplify and automate the synchronization of data across all systems

Standardization of data

By removing data from the central database, also have it deleted from related systems you indicate

zarządzanie danymi osobowymi konfiguracja systemu

Control editing rights on basic data

Specify conditions for moving and anonymizing data

Always current data

Always have current information about your customers, suppliers, or employees

Why 4 Data Management Standard or Enterprise + RODO?

zarządzanie zgodami na przetwarzanie danych osobowych 4Data Management

The 4 Data Management Standard or Enterprise + RODO acts as the Hub for personal data. All data remains in the source systems but additionally they are sent to 4 Data Management (using API). Hub knows exactly what personal data is kept in each system and also knows history of all changes.

The system can be run in Microsoft Azure or installed on a dedicated server.

 

How to buy 4 Data Management?

On-Premises: a perpetual license with maintenance (maintaining the database of patterns)
Subscription: subscription license (a flexible monthly or annual fee)

Cena uzależniona jest od ilości systemów oraz ilości Profili danych osobowych. Klient może dodatkowo skorzystać z pomocy :
Zespołu doświadczonych inżynierów systemowych, architektów i programistów
Zespołu analityków systemowych i biznesowych
Zespołu konsultantów odpowiedzialnych za wdrożenie

Analyzing your existing systems and defining business objectives
System configuration and implementation of additional customer requirements
Data migration, with the possibility of deduplicating data
Support for production launch

LeadSoft login
Our clients say that 4Data Management ensures: centralization standardization automation

Let’s combine your needs with our experience and passion for technology.

APN Promise logo
APN Promise

For over 25 years, we have been creating IT solutions for business based on the latest technologies. We help companies to go through the process of digital transformation, offering our consulting, implementation and support service as well as sharing knowledge by our educational programs.

Based on the experience gained and the daily work with companies from all sectors and industries, our team is committed to providing proven and useful IT solutions tailored to the needs of our clients.

In addition, we offer a number of services in the CSP model.

Meet our company

Want to learn more?

Get in touch with us!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]