APN SAMit – easily optimise your hardware and software resources

Central data source

One source of information about your hardware and software assets

Database of licenses

Information on the current status of your licensing rights

Support in the SAM process

Support for standardisation during the process (SAM)

Budget under control

Control over costs of acquiring, operating and rolling back your hardware and software

Monitoring expiring licensing rights

All the information about expiring licenses stored in one place

Keeping track of real software usage

Source of information about actually-used software

What advantages will you get with SAMit?

SAMit integrates, automates and supports your information gathering, including

APN SAMit audyt wewnętrzny

Knowing the current status of your resources you can avoid expenditures on redundant licenses and equipment
You don’t bear the additional maintenance ​costs
With automation, you will quickly plan the required budget

Up to 30% less expenditures on software licenses

With automated control measures, you can easily detect unused software licenses
Simplify software license recovery processes
Prepare updated reports in no time

Automated monitoring of your resources

Always know the current status of the software used in your company’s computers
Manage information about agreements, FV and suppliers​ more efficiently with one central location

Minimise legal and business risks

Is SAMit the right solution for you?

We developed SAMit for businesses that want to manage their IT resources and to plan related expenditures efficiently. In addition, SAMit is a data repository that supports processes (SAM) related to reporting and cyclical checks of software legality and real usage.

Optimise the usage of software licenses for:

desktop​ licenses
server ​licenses ​(Core, CPU)
access licenses (CAL)​
time-limited licenses (subscriptions)​
software suites
virtual environments

APN SAMit audyt informatyczny

Why SAMit?

zarządzanie zasobami it

Support for software management processes (SAM):

Recurring reports about the status of your licensing rights and their utilisation
Standardising your hardware and software
Optimising your hardware and software usage
Controlling risks

Controlling your software purchases:

A repository of data about your software and licensing rights
A repository of invoices, contracts and licensing keys
Monitoring of expiring license agreements, subscription and time-limited licenses

Still not sure?

We offer SAMit in 3 licensing models:​

On-Premises: a perpetual license with maintenance (maintaining the database of patterns)
Subscription: a subscription license (a flexible monthly or annual fee)
IT Asset Manager as a Service: a service to support ITAM processes in your organisation, with a subscription for SAMit

For a detailed offer, write to: Magdalena Porębska

You can test SAMit on a selected fragment of your infrastructure in order to determine your actual business needs. This process consists of the following activities:

Installing the tool
Identifying and integrating your data sources
Preparing the inventory of your hardware and software
Training on how to enter data about your purchased licensing rights
Presenting selected reports

To test SAMit, write to: Magdalena Porębska

According to our clients, SAMit is extensive economic irreplaceable

Let’s combine your needs with our experience and passion for technology.

APN Promise logo
APN Promise

For over 25 years, we have been creating IT solutions for business based on the latest technologies. We help companies to go through the process of digital transformation, offering our consulting, implementation and support service as well as sharing knowledge by our educational programs.

Based on the experience gained and the daily work with companies from all sectors and industries, our team is committed to providing proven and useful IT solutions tailored to the needs of our clients.

In addition, we offer a number of services in the CSP model.

Meet our company

Want to learn more?

Get in touch with us!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]