Licencje dostępne w ofercie APN Promise

W naszej ofercie znajdziecie Państwo

Microsoft Enterprise Agreement

EA

Microsoft Enterprise Subscription Agreement

EAS

Microsoft Server and Cloud Enrollment

SCE

Microsoft Products and Services Agreement

MPSA

Microsoft Cloud Solution Provider In-direct

CSP

Microsoft Services Provider License Agreement

SPLA

Microsoft Enterprise Agreement (EA)

Microsoft Enterprise Agreement od wielu lat jest jedną z najczęściej wybieranych umów licencyjnych wśród dużych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, które potrzebują łatwego w zarządzaniu programu licencjonowania grupowego, umożliwiającego elastyczne zakupy usług chmurowych i oprogramowania. EA to najlepsze rozwiązanie dla organizacji:

 • liczących co najmniej 500 użytkowników lub urządzeń,
 • publicznych liczących co najmniej 250 użytkowników lub urządzeń.

Umowa podpisywana jest na 3 lata, z możliwością odnowienia na kolejne 3 lata. W ramach umowy obowiązują specjalne warunki cenowe oraz korzystanie z oprogramowania, dostępne są również dodatkowe benefity.

spotkanie biznesowe
podpisanie umowy

Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)

Odmianą umowy Microsoft Enterprise Agreement jest Enterprise Subscription Agreement,  pozwalająca na coroczne zwiększanie i zmniejszanie liczby subskrybowanych licencji. Umowę subskrypcyjną wybierają często firmy zatrudniające pracowników czasowych lub firmy, które jednocześnie chcą korzystać z najnowszych wersji oprogramowania przy maksymalnym obniżeniu kosztów dostępu do licencji. EAS to najlepsze rozwiązanie dla organizacji:

 • liczących co najmniej 500 użytkowników lub urządzeń,
 • publicznych liczących co najmniej 250 użytkowników lub urządzeń.

Microsoft Server and Cloud Enrollment (ECS)

Microsoft Server and Cloud Enrollment w ramach Microsoft Enterprise Agreement, pozwala na standaryzację w jednej lub kilku kluczowych technologiach serwerów i usług Microsoft.

W ramach SCE dostępne są 4 komponenty z minimalnymi wymaganiami:

 • Core Infrastructure – obejmujący licencje CIS Standard i/lub Datacenter, gdzie 50 procesorów = 25 licencji dowolnej kombinacji licencji CIS Standard i CIS Datacenter (każda licencja pokrywa do 2 fizycznych procesorów).
 • Application Platform – obejmujący licencje dla SQL Server i/lub Biztalk i/lub SharePoint, gdzie minimalnie:
  • SQL Server: 50 licencji SQL Server per Core lub 5 licencji SQL Server per Server z 250 licencjami CAL,
  • SQL Server Parallel Data Warehouse: 32 Core,
  • BizTalk: 24 Core dowolnej edycji,
  • SharePoint Server: 5 licencji na serwer.
 • Developer Platform – obejmujący licencje Visual Studio, przy minimalnej wartości 20 licencji na dowolną kombinację Visual Studio Ultimate i Visual Studio Premium.
 • Microsoft Azure – obejmujący usługi Microsoft Azure Cloud Services. Microsoft Azure jest dostępny automatycznie dla Klientów podpisujących SCE na dowolny inny komponent. Usługi dostarczane są w opcji pay-as-you-go. Microsoft Azure dostępny jest także jako samodzielny komponent. Wówczas Klient określa minimalne roczne zobowiązanie w ramach poziomów cenowych:
  • A 24 000 USD,
  • B 199 200 USD,
  • C 499 200 USD,
  • D 1 000 800 USD.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj Film!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj film!

Microsoft Products and Services Agreement (MPSA)

Umowa Microsoft Products and Services Agreement przeznaczona jest dla Klientów komercyjnych, administracji publicznej oraz instytucji edukacyjnych posiadających co najmniej 250 użytkowników. Jest to niewygasająca umowa ramowa, która została stworzona dla organizacji, które są zainteresowane zakupem usług online, produktów instalowanych lokalnie (on-premises) lub obu jednocześnie. Dodatkowo pakiet Software Assurance jest opcjonalny.

 

Microsoft Cloud Solution Provider In-direct (CSP)

Licencje zakupione w ramach CSP dają usługodawcom prawo do wykorzystania oprogramowania w celach komercyjnych. Reseller CSP będzie mógł oferować Klientom produkty i usługi, takie jak Microsoft Azure, Microsoft Dynamics, Microsoft Office 365, Enterprise Mobility Suite i system Windows.

umowa
praca przy komputerze

Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA)

Services Provider License Agreement to program licencjonowania oprogramowania oparty na comiesięcznych rozliczeniach. Umożliwia firmom świadczenie usług związanych z oprogramowaniem, takich jak hosting i outsourcing oprogramowania, bez ryzyka związanego z dużą inwestycją początkową. Opłaty w programie SPLA uzależnione są od faktycznego wykorzystania oprogramowania w danym miesiącu. Licencje zakupione w ramach umowy SPLA dają usługodawcom prawo do wykorzystania oprogramowania w celach komercyjnych.

 

Masz pytania dotyczące licencji? Napisz do nas!

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]