Cyberbezpieczeństwo:
strategia, wdrożenie, kontrola

Cyberataki na polskie firmy są zjawiskiem powszechnym. Z badania przeprowadzonego w 2017 roku przez KPMG wynika, że 82% organizacji odnotowało przynajmniej jeden atak na swoją infrastrukturę IT. A dodatkowo firmy zaobserwowały wzrost liczby ataków na swoje organizacje w przeciągu ostatniego roku.

Wdrożenia systemów bezpieczeństwa

Ochrona, zarządzanie, wykrywanie

Opracowanie strategii bezpieczeństwa informacji

Tworzymy dokumenty regulujące metody i zasady ochrony informacji

Kontrola zgodności konfiguracji z wymaganiami regulatorów

Certyfikatów ISO, rekomendacje KNF, RODO

Przeglądy serwisowe środowiska

Weryfikacja, analiza, standaryzacja

Ocena skutków ataku

Wypracowanie planu reakcji podczas ataku

Podnoszenie kompetencji pracowników

Szkolenia dla pracowników i zespołu IT

W ramach oferty cyberbezpieczeństwa naszym Klientom proponujemy:

Wdrożenia systemów bezpieczeństwa

Realizujemy usługi oraz wdrożenia w poniższym zakresie:

Ochrona styku sieci
Ochrona urządzeń końcowych
Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
Zarządzanie tożsamością i wieloskładnikowe uwierzytelnianie
Wykrywanie anomalii i ataków w infrastrukturze oraz systemach komunikacji
Zapewnienie dostępności danych (backup)
Kontrola dostępu do informacji w organizacji
Klasyfikacja informacji i kontrola przepływu
Infrastruktura klucza publicznego (PKI)

Opracowanie strategii bezpieczeństwa informacji

Każda organizacja powinna posiadać plan bezpieczeństwa informacji będący zbiorem dokumentów regulującym metody i zasady ochrony informacji. Plan powinien uwzględniać zarówno obowiązujące prawem przepisy, regulacje branżowe, a także wewnętrzne reguły dotyczące bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Naszym Klientom oferujemy:

Zapewnienie mechanizmów poufności, integralności oraz dostępności
Automatyczne klasyfikowanie informacji
Ograniczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji
Zapewnienie gotowości do działań w sytuacjach kryzysowych

Kontrola zgodności konfiguracji z wymaganiami regulatorów

Każda organizacja działająca na terytorium Polski jest zobowiązana do przestrzegania prawa Unii Europejskiej oraz obowiązującego w Polsce. Niektóre zapisy nakładają na firmy dość istotne wymagania w zakresie systemów informatycznych, w szczególności ich bezpieczeństwa. Brak przestrzegania tych wymagań może być wektorem ataku a w konsekwencji narażać firmę na skutki prawne czy też straty wizerunkowe. Część organizacji podlega także regulacjom branżowym, przykładem mogą być rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego czy wymagania określone w normach wdrożonych przez organizację. Cykliczna weryfikacja poziomu przestrzegania regulacji jest wpisana w stały cykl działania organizacji. W ramach naszych usług oferujemy:

Wdrożenie wymagań certyfikatów ISO/IEC 27000
Rekomendacje KNF
Ochrona danych osobowych (RODO)

Przeglądy serwisowe środowiska

Każdy system informatyczny powinien podlegać weryfikacji w zakresie spełniania w stosunku do aktualnych zagrożeń. Naturalnym jest, że to zadanie powinien wykonać zewnętrzny zespół ekspertów niezwiązanych z zespołem dostarczającym konfigurację systemów IT. Rolą audytora jest przeprowadzenie działań zbliżonych, a wręcz identycznych jak prawdziwy atak. Różnicą jest akcja podejmowana po przeprowadzeniu skutecznego ataku w ramach testu, audytor nie podejmuje działań destrukcyjnych, które nie zostały wcześniej ustalone z Zamawiającym. Wykryte nieprawidłowości rejestrowane są jako ryzyka, które mogą być podstawą do decyzji o wdrożeniu odpowiednich systemów bezpieczeństwa. W ramach oferty naszym Klientom proponujemy:

Weryfikacja zgodności konfiguracji z przyjętym standardem
Analiza podatności systemów produkcyjnych
Standaryzacja środowiska

Ocena skutków ataku

Coraz większa liczba ekspertów od bezpieczeństwa podkreśla, że cyber ataki są równie prawdopodobne wobec każdej organizacji. Jest to kwestia czasu niż poziomu zabezpieczeń. Stąd też coraz częściej podejmowana jest dyskusja w obszarze związanym z reakcją na atak niż samym jego unikaniem czy też przewidywaniem.

Podnoszenie kompetencji pracowników

Nadal dominującym zagrożeniem w wielu badaniach dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego są skutki działań pracowników. Mowa tutaj zarówno o wykorzystywaniu elementów socjotechniki przez atakujących, a także świadomych działaniach użytkowników. Każda organizacja powinna alokować w swoim budżecie środki przeznaczone na systematyczne podnoszenie świadomości zagrożeń wśród swoich pracowników. Tylko dzięki regularnym szkoleniom ten stan może ulec poprawie. Oferujemy:

Szkolenia dla kadry IT
Szkolenia dla pracowników biznesowych

Połączmy Twoje potrzeby z naszym doświadczeniem i pasją do technologii

APN Promise logo
APN Promise

Od ponad 25 lat tworzymy rozwiązania IT dla biznesu w oparciu o najnowsze technologie. Przeprowadzamy firmy przez proces cyfrowej transformacji w ujęciu praktycznym.

Bazując na zdobytym doświadczeniu i codziennej pracy z firmami ze wszystkich sektorów i branż gospodarki, nasz zaangażowany zespół doradza sprawdzone i użyteczne rozwiązania informatyczne, szyte na miarę potrzeb naszych klientów.

Dodatkowo, oferujemy szereg usług w modelu CSP.

Poznaj naszą firmę

Masz pytania dotyczące Cyberbezpieczeństwa? Napisz do nas!

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]