APN DocPoint – Transformuj System Zarządzania Jakością i procedurami

Procesy i procedury pod kontrolą z APN DocPoint

Dzięki APN DocPoint błyskawicznie uporządkujesz dokumentację zgodną z ISO. W jednym miejscu zgromadzisz wszystkie dokumenty systemu zarządzania jakością: standardy, procedury i instrukcje. Zyskasz pewność, że zostały one zweryfikowane, prawidłowo oznaczone i że każdy pracownik może je łatwo odnaleźć. Przygotujesz swoją organizację na audit, który będzie mógł być prowadzony również w formie zdalnej, dzięki czemu usprawnisz proces certyfikacji ISO.

APN DocPoint to narzędzie wspierające wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością oraz jego utrzymanie, pozwalające na kompleksowe zarządzanie dokumentacją i tworzenie pełnego rejestru dokumentów ISO.

 

Łatwo stworzysz rejestr dokumentów zgodnych z normami ISO oraz wymaganiami drugiej strony.

Upewnisz się, że procedury są zawsze aktualne dzięki alertom, informującym osoby z nimi powiązane o konieczności cyklicznych przeglądów.

Bez problemu odtworzysz pełną historię wersji dowolnego dokumentu.

Zapewnisz auditorom zewnętrznym i wewnętrznym bezpieczny, zdalny dostęp do dokumentacji w czasie rzeczywistym.

Co jeszcze zyskasz dzięki APN DocPoint?

Jedno, centralne miejsce przechowywania zawsze aktualnych dokumentów.

Możliwość ułożenia dokumentów w hierarchii zgodnie z architekturą procesów.

Szybkie odnajdywanie dokumentów dzięki intuicyjnej wyszukiwarce.

Łatwe przyswajanie informacji dzięki wizualizacji kroków procesu.

Automatyczną standaryzację dokumentów: informacje o numerze, wersji, okresie obowiązywania i autorze.

Przypomnienia o konieczności aktualizacji dokumentu gdy zbliża się termin jego wygaśnięcia.

Kontrolę nad zmianami w dokumencie dzięki mechanizmom opiniowaniaakceptacji.

Możliwość wyboru osób, które powinny zaopiniować dokument, także zaangażowanych w procesy powiązane.

Przejrzystą informację o powiązanych procesach i dokumentach oraz kontrolę nad nimi.

Pewność, że procedura jest aktualna dzięki możliwości zgłaszania sugestii zmian przez pracowników

Automatyczne informowanie pracowników o zmianach w dokumentach wraz z koniecznością poświadczenia zapoznania się z nimi.

Testuj bezpłatnie przez 30 dni!

Chcesz sprawdzić APN DocPoint w praktyce? Przetestuj aplikację bezpłatnie przez 30 dni i sprawdź, czy odpowiada potrzebom Twojej organizacji. Bez ryzyka, z gwarancją zachowania wygenerowanych w tym czasie dokumentów.

Masz pytania dotyczące APN DocPoint? Napisz do nas!

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]