Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 7 marca 2019 roku

 

Serwis internetowy APN Promise SA | Grupa APN Promise SA, dostępny pod adresem internetowym https://www.promise.pl/, prowadzony jest przez A.P.N. Promise Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375933, posiadającą numer NIP: 5210088682, REGON: 012521511, kapitał zakładowy w wysokości 1 050 068,60 zł (wpłacony w całości).

Dane kontaktowe:

A.P.N. Promise S.A.
Domaniewska 44a
02-672 Warszawa

e-mail: promise@promise.pl

tel. +48 22 355 16 00
fax +48 22 355 16 99

§1

Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie oznaczają:
  • Formularz – każdy z formularzy dostępnych w Serwisie internetowym, w szczególności formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy i formularz aplikacyjny, będące usługą umożliwiającą przesłanie Usługodawcy przez Usługobiorcę wiadomości elektronicznej za pośrednictwem odpowiedniego okienka formularza umieszczonego w Serwisie internetowym,
  • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Serwis internetowy – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny na stronie internetowej https://www.promise.pl/ oraz podstronach, których odnośniki znajdują się na w/w stronie internetowej,
  • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
  • Usługodawca – A.P.N. Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375933, posiadającą numer NIP: 5210088682, REGON: 012521511, kapitał zakładowy w wysokości 1 050 068,60 zł (wpłacony w całości);
  • Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§2

Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi poprzez Formularz.
 2. Usługa Formularz jest świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie do Usługodawcy przez Usługobiorcę wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie internetowym.
 3. Usługa Formularz jest świadczona bezpłatnie.
 4. Z Formularza może skorzystać każdy użytkownik Serwisu internetowego, po wpisaniu danych kontaktowych w okienkach Formularza. Skorzystanie z Formularza oznacza zaakceptowanie warunków świadczenia Usługi określonych w Regulaminie. Usługa polega na nawiązaniu kontaktu przez Usługodawcę w Usługobiorcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub telefoniczny kontakt. Podane dane są przetwarzane tylko zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.

 

§3

Warunki świadczenia Usług

 1. Aby skorzystać z usługi Formularz Usługobiorca powinien posiadać:
  • aktywne konto poczty elektronicznej,
  • dostęp do Internetu,
  • urządzenie umożliwiające wyświetlanie stron internetowych oraz wprowadzanie tekstu na stronach internetowych (np. komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową).

W celu wykorzystania wszystkich możliwości usługi Formularz niezbędna może być akceptacja tzw. cookies (mechanizm przechowywania informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w w/w urządzeniu).

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za dostarczane treści. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§4

Polityka Prywatności

 1. Usługodawca może z wykorzystaniem Serwisu internetowego gromadzić dane osobowe Usługobiorców, dla których zgodnie z przepisami RODO jest administratorem.
 2. Dane osobowe Usługobiorców mogą być gromadzone głównie w następujących celach:
  • realizacji usług Serwisu internetowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • podjęcia kontaktu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • realizacji żądania, oferowania i świadczenia usług, marketingu własnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • marketingu produktów oraz usług lub wysyłki informacji handlowej przez Usługodawcę bądź jego Partnerów wobec zgody Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Dane dotyczące Usługobiorcy są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania w związku, z którym zostały zgromadzone – nie dłużej niż nakazują to odpowiednie przepisy prawa bądź do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 4. Dane Usługobiorcy w granicach prawa mogą być dostępne dla innych niż Usługodawca podmiotów m.in. wspierających Usługodawcę w zakresie prowadzonej przez niego działalności lub organów władzy publicznej.
 5. Każda osoba, której dane są gromadzone posiada uprawnienie do:
  • żądania dostępu do danych i uzyskania informacji w zakresie ich przetwarzania;
  • sprostowania danych oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przeniesienia danych;
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych lub wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne. Jednak może się okazać niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania np. w sytuacji chęci zawarcia umowy.
 7. W celu realizacji uprawnień wskazanych powyżej każdy Usługobiorca może złożyć do Usługodawcy stosowny wniosek na adres e-mail: iodo@promise.pl, telefonicznie na numer: +48 22 355 16 00 lub pisemnie na adres siedziby: ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa.
 8. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się również w Polityce prywatności.

 

§5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie przesłania podanych w Formularzu danych do Usługodawcy. Umowa zostaje rozwiązana w momencie realizacji celu, w jakim został podjęty kontakt.
 2. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z Usługi bądź zmodyfikować przesłane dane poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Rezygnacja, o której mowa w ust. 2 powyżej jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§6

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usługi.
 2. Reklamacje dotyczące Usługi Usługobiorca może składać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promise@promise.pl,
  • pisemnie na adres: A.P.N. Promise S.A., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane użytkownika w zakresie imienia, nazwiska i adresu lub adresu e-mail oraz opisu reklamacji.
 4. Usługodawca rozpatruje i udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostaje udzielona zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.

 

§7

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu, nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie internetowym. Zmiany wchodzą w życie po 14 dniach od udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie internetowym.
 2. Wobec proponowanych zmian w Regulaminie Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę w okresie o którym mowa w pkt 1, Usługobiorcę wiąże zmieniony Regulamin.
 3. Treści zamieszczone w Serwisie internetowym podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191). Żaden z utworów zamieszczonych w Serwisie internetowym nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w całości bądź w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1025) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1219).
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 marca 2019 roku.