Regulamin szkoleń z cyklu Software Asset Management

Regulamin z  dnia 1 lipca 2019 roku

 

Serwis internetowy IT Asset Manager as a Service IT Asset Manager | APN Promise SA, dostępny pod adresem internetowym https://www.promise.pl/oferta/obszary-biznesowe/it-asset-management/, prowadzony jest przez A.P.N. Promise Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375933, posiadającą numer NIP: 5210088682, REGON: 012521511, kapitał zakładowy w wysokości  998 458,00 zł (wpłacony w całości).

Dane kontaktowe:

A.P.N. Promise S.A.

Domaniewska 44a

02-672 Warszawa

e-mail: promise@promise.pl

tel. +48 22 355 16 00

fax +48 22 355 16 99

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie oznaczają:
  • Formularz – formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający zawarcie przez Usługobiorcę z Usługodawcą Umowy o świadczenie Usługi, poprzez przesłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy wiadomości elektronicznej za pośrednictwem odpowiedniego okienka formularza umieszczonego w Serwisie internetowym,
  • Regulamin – niniejszy regulamin,
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Serwis internetowy – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny na stronie internetowej https://www.promise.pl/oferta/obszary-biznesowe/it-asset-management/ oraz podstronach, których odnośniki znajdują się na w/w stronie internetowej,
  • Szkolenie – Usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegająca na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych z obszarów wskazanych w opisie danego Szkolenia zamieszczonym w Serwisie internetowym,
  • Umowa – umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, zawarta bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
  • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu internetowego,
  • Usługodawca – A.P.N. Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375933, posiadającą numer NIP: 5210088682, REGON: 012521511, kapitał zakładowy w wysokości 1 050 068,60 zł (wpłacony w całości);
  • Usługobiorca – przedsiębiorca korzystający z Usług Usługodawcy, który jest stroną Umowy, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§2

Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. Usługodawca umożliwia zawarcie Umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Formularza dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie Usług, Usługodawca powinien wybrać Szkolenie z zamieszczonych w Serwisie internetowym.
 3. W celu złożenia oferty zawarcia Umowy, Usługobiorca powinien uzupełnić informacje w obligatoryjnych pól Formularza, w szczególności wskazać uczestnika Szkolenia, a następnie skorzystać z funkcjonalności wysłania Formularza.
 4. Oświadczenie woli złożone w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej, stanowi ofertę w przedmiocie zawarcia Umowy o świadczenie Usługi w postaci Szkolenia wskazanego w Formularzu.
 5. W zakres świadczenia objętego Usługą, wchodzą:
  • udział w wybranym przez Usługobiorcę Szkoleniu,
  • lunch,
  • certyfikat uczestnictwa w Szkoleniu (pod warunkiem uczestnictwa w pełnym wymiarze czasowym).
 6. Na podstawie art. 66¹ § 1 ustawy Kodeks cywilny, złożona oferta wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 7. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania oferty. Umowa zostaje rozwiązana w momencie realizacji celu, jakim jest realizacja Szkolenia.

 

§3

Warunki świadczenia Usług

 1. Aby skorzystać z Formularza Usługobiorca powinien posiadać:
  • aktywne konto poczty elektronicznej,
  • dostęp do Internetu,
  • urządzenie umożliwiające wyświetlanie stron internetowych oraz wprowadzanie tekstu na stronach internetowych (np. komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową).

W celu wykorzystania wszystkich możliwości Formularza niezbędna może być akceptacja tzw. cookies (mechanizm przechowywania informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w w/w urządzeniu).

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za dostarczane treści. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 2. Szkolenia są realizowane zgodnie z programem dostępnym w Serwisie internetowym.
 3. Usługobiorca biorący udział w Szkoleniu jest zobowiązany do zabrania na Szkolenie komputera przenośnego.
 4. Szkolenia są przeprowadzane w terminie i zakresie wyszczególnionym w Serwisie internetowym.

 

§4

Płatności za Szkolenia

 1. Usługobiorca biorący udział w szkoleniu zobowiązuje się uiścić na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie w kwocie podanej w Serwisie internetowym.
 2. Opłata za udział w Szkoleniu płatna będzie na podstawie doręczonej Usługobiorcy faktury VAT, wystawionej przez Usługodawcę począwszy od dnia przeprowadzenia danego Szkolenia, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury Usługobiorcy.
 3. W przypadku nieterminowej zapłaty przez Usługobiorcę opłaty za Szkolenie, Usługodawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w terminie płatności.
 4. W przypadku:
  • rejestracji na więcej niż jedno Szkolenie,
  • rejestracji na Szkolenie przez więcej niż jedną osobę z danej organizacji,

Usługodawca zastrzega sobie możliwość udzielenia Usługobiorcy dodatkowego rabatu.

§5

Rezygnacja i odwołanie Szkolenia

 1. W przypadku rezygnacji Usługobiorcy ze Szkolenia, Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty 100% kosztów uczestnictwa w Szkoleniu.
 2. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu może nastąpić wyłącznie poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 3. Usługobiorca może bez dodatkowych opłat wyznaczyć na dane miejsce w zastępstwie inną osobę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu w przypadku braku zebrania wystarczającej liczby uczestników (4 osoby) bądź nieprzewidzianych zdarzeń losowych, niezależnych od Usługodawcy.

 

§6

Polityka Prywatności

 1. Usługodawca może z wykorzystaniem Serwisu internetowego gromadzić dane osobowe Usługobiorców oraz dane osobowe podane przez Usługobiorców, dla których zgodnie z przepisami RODO jest administratorem.
 2. Dane osobowe mogą być gromadzone głównie w następujących celach:
  • realizacji Usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • podjęcia kontaktu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • prawidłowej realizacji Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji określonego celu przetwarzania w związku, z którym zostały zgromadzone – nie dłużej niż nakazują to odpowiednie przepisy prawa bądź do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 4. Dane w granicach prawa mogą być dostępne dla innych niż Usługodawca podmiotów m.in. wspierających Usługodawcę w zakresie prowadzonej przez niego działalności lub organów władzy publicznej.
 5. Każda osoba, której dane są gromadzone posiada uprawnienie do:
  • żądania dostępu do danych i uzyskania informacji w zakresie ich przetwarzania;
  • sprostowania danych oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przeniesienia danych;
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych lub wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne. Jednak może się okazać niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania np. w sytuacji chęci zawarcia Umowy.
 7. W celu realizacji uprawnień wskazanych powyżej każdy podmiot danych może złożyć do Usługodawcy stosowny wniosek na adres e-mail: iodo@promise.pl, telefonicznie na numer: +48 22 355 16 00 lub pisemnie na adres siedziby: ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa.
 8. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się również w Polityce prywatności.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu, nowa treść Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie internetowym. Zmiany wchodzą w życie po 14 dniach od udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie internetowym.
 2. Wobec proponowanych zmian w Regulaminie Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę w okresie o którym mowa w pkt 1, Usługobiorcę wiąże zmieniony Regulamin.
 3. Treści zamieszczone w Serwisie internetowym podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1191). Żaden z utworów zamieszczonych w Serwisie internetowym nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w całości bądź w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1025) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1219).
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]