BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central European Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200529T073916Z DESCRIPTION:Rozpoczynamy pierwsze z cyklu 4 spotkań\, na których omawiać będziemy kwestie związane z licencjonowaniem oprogramowania Microsoft.\ n \nZachęcamy do uczestnictwa każdego dnia\, ponieważ będziemy kontynu ować omawianie zagadnień od miejsca\, w którym skończyliśmy dzień wc ześniej.\n \n \nDołącz do spotkania \n \n \nAgenda spotkań:\n• Definicje i podział licencji oprogramowania (zasady ogólne)\n• Rodzaje licencjonowania opro gramowania komputerowego (zasady ogólne)\n• Nabywanie licencji oprogram owania (zasady ogólne)\n• Modele licencjonowania oprogramowania kompute rowego w licencjonowaniu grupowym\n• Pakiet Software Assurance – defin icja i benefity wynikające z posiadania aktywnego wsparcia oprogramowania (SA)\n• Downgrade Rights – prawo do obniżenia wersji\, zasady stosow ania benefitu\n• Zasady licencjonowania aplikacji komputerowych Microsof t\n• Zasady licencjonowania systemu operacyjnego Windows\n• Procesor\, rdzeń\, klaster\, host – definicja i znaczenie w licencjonowaniu\n• Licencjonowanie produktów serwerowych Microsoft (Windows Server\, SQL Ser ver\, Serwery Office)\n• Licencjonowanie produktów dostępowych Microso ft (licencje typu CAL) – kiedy są wymagane licencje?\n• Office 365 i M365 – składowe pakietów oraz zasady licencjonowania w umowie MPSA\n • Zarządzanie licencjami oprogramowania przy pomocy dedykowanego rozwi ązania\n DTEND;TZID="Central European Standard Time":20200602T120000 DTSTAMP:20200529T073833Z DTSTART;TZID="Central European Standard Time":20200602T100000 LAST-MODIFIED:20200529T073916Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=pl:Akademia Licence Manager: Zasady licencjonowania oprogr amowania Microsoft cz. I TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050CD47EB9C35D601000000000000000 01000000046E02386ED25B0438F599895CE629EF5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Rozpoczynamy \;pierwsze z cyklu 4 spotkań\, na których omawiać będziemy kwestie związane z lic encjonowaniem oprogramowania Microsoft.

 \;

Zachęcamy do uczestnictwa każdego dnia\, ponieważ będziemy kontynu ować omawianie zagadnień od miejsca\, w którym skończyliśmy dzień wc ześniej.

 \;

 \;

< u>Dołącz do spotkania

 \;

&nbs p\;

Agenda spotkań:< /p>

•\; Definicje i podział licencji oprogramowani a (zasady ogólne)
•\; Rodzaje licencjonowania oprogramowania komp uterowego (zasady ogólne)
•\; Nabywanie licencji oprogramowania ( zasady ogólne)
•\; Modele licencjonowania oprogramowania komputer owego w licencjonowaniu grupowym
•\; Pakiet Software Assurance  211\; definicja i benefity wynikające z posiadania aktywnego wsparcia opr ogramowania (SA)
•\; Downgrade Rights –\; prawo do obniżenia wersji\, zasady stoso wania benefitu
•\; Zasady licencjonowania aplikacji komputerowych Microsoft
•\; Zasady licencjonowania systemu operacyjnego Windows< br>•\; Procesor\, rdzeń\, klaster\, host –\; definicja i znacze nie w licencjonowaniu
•\; Licencjonowanie produktów serwerowych M icrosoft (Windows Server\, SQL Server\, Serwery Office)
•\; Licenc jonowanie produktów dostępowych Microsoft (licencje typu CAL) –\; k iedy są wymagane licencje?
•\; Office 365 i M365 –\; składo we pakietów oraz zasady licencjonowania w umowie MPSA
•\; Zarząd zanie licencjami oprogramowania przy pomocy dedykowanego rozwiązania

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR