BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central European Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200529T075046Z DESCRIPTION:Rozpoczynamy drugie z cyklu 4 spotkań\, na którym będziemy k ontynuować omawianie kwestii związanych z licencjonowaniem oprogramowani a Microsoft od miejsca\, w którym skończyliśmy wczoraj.\n \nDołącz do spotkania \n \n \nAgenda spotkań:\n• Definicje i podział licencji oprogramowania (zas ady ogólne)\n• Rodzaje licencjonowania oprogramowania komputerowego (za sady ogólne)\n• Nabywanie licencji oprogramowania (zasady ogólne)\n• Modele licencjonowania oprogramowania komputerowego w licencjonowaniu gru powym\n• Pakiet Software Assurance – definicja i benefity wynikające z posiadania aktywnego wsparcia oprogramowania (SA)\n• Downgrade Rights – prawo do obniżenia wersji\, zasady stosowania benefitu\n• Zasady li cencjonowania aplikacji komputerowych Microsoft\n• Zasady licencjonowani a systemu operacyjnego Windows\n• Procesor\, rdzeń\, klaster\, host – definicja i znaczenie w licencjonowaniu\n• Licencjonowanie produktów s erwerowych Microsoft (Windows Server\, SQL Server\, Serwery Office)\n• L icencjonowanie produktów dostępowych Microsoft (licencje typu CAL) – k iedy są wymagane licencje?\n• Office 365 i M365 – składowe pakietów oraz zasady licencjonowania w umowie MPSA\n• Zarządzanie licencjami op rogramowania przy pomocy dedykowanego rozwiązania\n DTEND;TZID="Central European Standard Time":20200603T120000 DTSTAMP:20200529T073833Z DTSTART;TZID="Central European Standard Time":20200603T100000 LAST-MODIFIED:20200529T075046Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=pl:Akademia Licence Manager: Zasady licencjonowania oprogr amowania Microsoft cz. II TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000050CD47EB9C35D601000000000000000 01000000046E02386ED25B0438F599895CE629EF5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Rozpoczynamy drugie z cyklu 4 spotkań\, na którym będziemy kontynuować omawianie kwestii związany ch z licencjonowaniem oprogramowania Microsoft od miejsca\, w którym sko ńczyliśmy wczoraj.

 \;

Dołącz do spotkania

 \;

 \;

Agenda spotkań:

• Definicje i podział licencji oprogramowania (zasady ogólne)< br>• Rodzaje licencjonowania oprogramowania komputerowego (zasady ogóln e)
• Nabywanie licencji oprogramowania (zasady ogólne)
• Modele licencjonowania oprogramowania komputerowego w licencjonowaniu grupowym• Pakiet Software Assurance – definicja i benefity wynikające z pos iadania aktywnego wsparcia oprogramowania (SA)
D owngrade Rights – prawo do obniżenia w ersji\, zasady stosowania benefitu
• Zasady licencjonowania aplikacji komputerowych Microsoft
• Zasady licencjonowania systemu operacyjneg o Windows
• Procesor\, rdzeń\, klaster\, host – definicja i znacze nie w licencjonowaniu
• Licencjonowanie produktów serwerowych Micros oft (Windows Server\, SQL Server\, Serwery Office)
• Licencjonowanie produktów dostępowych Microsoft (licencje typu CAL) – kiedy są wymaga ne licencje?
• Office 365 i M365 – składowe pakietów oraz zasady licencjonowania w umowie MPSA
• Zarządzanie licencjami oprogramowani a przy pomocy dedykowanego rozwiązania

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR