BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central European Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200911T073705Z DESCRIPTION:Jako Pełnomocnik ds. Jakości wciąż wiele zadań musisz wyko nywać ręcznie? Wyszukiwanie i aktualizacja dokumentów oraz monitorowani e wykonania zadań zabierają dużo czasu? Chcesz wyeliminować ryzyka nie zgodności i przygotować się do auditów (również zdalnych)?\n \nPrzed stawiamy APN DocPoint\, wynik wielu miesięcy pracy z kilkunastoma Klienta mi\, firmami doradczymi i Auditorami Wiodącymi. Dzięki APN DocPoint bły skawicznie uporządkujesz udokumentowane informacje. W jednym miejscu zgro madzisz wszystkie standardy i procedury oraz zyskasz pewność\, że każd y pracownik może je łatwo odnaleźć. \n \nAgenda:\n1. Elektroniczna\, u dokumentowana informacja\n2. Przykład wdrożenia\n3. Korzyści dla całej organizacji\n4. Q&A\nTematyka webinaru zainteresuje osoby pracujące na s tanowiskach:\n1. Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością\n2. Dyr ektor \\ Manager ds. optymalizacji procesów\n3. Dyrektor \\ Specjalista D ziału Audytu Wewnętrznego\nDołącz do spotkania: https://teams.microsof t.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ5NzhlMjctZWQ5Yi00YzUyLWJkZTQtNDU5ZWFlM jVhOWZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2266940064-39ae-494b-a9c7-76 4d4876e145%22%2c%22Oid%22%3a%22b3df0e82-4215-406e-8a82-cae4e1d013bb%22%2c% 22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d \n \n DTEND;TZID="Central European Standard Time":20200923T110000 DTSTAMP:20200911T073705Z DTSTART;TZID="Central European Standard Time":20200923T100000 LAST-MODIFIED:20200911T073705Z LOCATION:Microsoft Teams PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=pl:Case Study: Transformacja Zarządzania Jakością i Pro cedurami TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000080B61A3F1E88D601000000000000000 0100000008F01152124404E47B457384273D29054 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Jako Pełnomocnik ds. Jakości wciąż wiele zadań mu sisz wykonywać ręcznie? Wyszukiwanie i aktualizacja dokumentów oraz mon itorowanie wykonania zadań zabierają dużo czasu? Chcesz wyeliminować r yzyka niezgodności i przygotować się do auditów (również zdalnych)?

 \;

Przedstawiamy \;APN DocPoint\, wynik wielu miesię cy pracy z kilkunastoma Klientami\, firmami doradczymi i Auditorami Wiodą cymi. \;Dzięki APN DocPoint błyskawicznie uporządkujesz udokumentow ane informacje. W jednym miejscu zgromadzisz wszystkie standardy i procedu ry oraz zyskasz pewność\, że każdy pracownik może je łatwo odnaleź ć. \;
 \;
Agenda:

  < li class=MsoNormal style='color:#252423\;mso-margin-top-alt:auto\;mso-marg in-bottom-alt:auto\;mso-list:l0 level1 lfo1\;tab-stops:list 36.0pt\;backgr ound:white'>E lektroniczna\, udokumentowana informacja
 1. Przykład w drożenia
 2. Korzyści dla całej organizacji
 3. Q&\;A

Tematyka webinaru zainteres uje osoby pracujące na stanowiskach:

 1. Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Jakością
 2. Dyrektor \\ Manager ds. optymalizacji procesów
 3. Dy rektor \\ Specjalista Działu Audytu Wewnętrznego< /ol>

  Dołącz do spotkania: https://teams.mi crosoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ5NzhlMjctZWQ5Yi00YzUyLWJkZTQtNDU 5ZWFlMjVhOWZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2266940064-39ae-494b-a 9c7-764d4876e145%22%2c%22Oid%22%3a%22b3df0e82-4215-406e-8a82-cae4e1d013bb% 22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

   \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR