SAM: Licence Manager, praktyczne aspekty zarządzania licencjami oprogramowania

SAM: Licence Manager, praktyczne aspekty zarządzania licencjami oprogramowania

Zapraszamy na dedykowane szkolenie, którego celem jest przekazanie wiedzy z zakresu praktycznych i prawnych aspektów zarządzania zasobami oprogramowania. Odpowiemy na pytanie, jaką rolę odgrywa specjalista SAM w organizacji, jakich narzędzi potrzebuje, aby efektywnie realizować cele biznesowe.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę zawodową w obszarze zarządzania licencjami oprogramowania w organizacji oraz chcą dowiedzieć się więcej na ten temat. Zapraszamy także osoby zainteresowane tematyką SAM i obszarem zarządzania licencjami oprogramowania w organizacji.

Koszt szkolenia obejmuje przerwy kawowe, lunch oraz imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Agenda spotkania

Software Asset Management
• Definicja zarządzania zasobami oprogramowania (SAM)
• ISO 19770-1 – normatywne podejście do budowania procesów SAM
• W jakim celu procesy SAM są wdrażane w organizacji i jakie korzyści z tego wynikają
• Trendy rynku a zmiany w zarządzaniu zasobami oprogramowania

Rola Licence Managera we współczesnych organizacjach
• Zadania i obowiązki Licence Managera
• Źródła oczekiwań wobec roli Licence Managera w organizacji
• Wyzwania związane ze zmianami trendów rynku w obszarach SAM
• Narzędzia skutecznego zarządzania zasobami oprogramowania

Prawo autorskie i majątkowe a zarządzanie zasobami oprogramowania
• Definicja i podział w prawie autorskim
• Prawa autorskie a twórczość pracownicza
• Osobiste prawa autorskie i majątkowe

Dobre praktyki wewnętrznego badania bilansu licencji oprogramowania 
• Zespół kompetencyjny
• Zadania i etyka zespołu analizującego legalność licencji oprogramowania
• Rodzaje i podstawowe etapy audytu
• Źródła kontroli
• Rodzaje i podstawowe etapy badania (audytu)

Zapisy i umowy licencyjne
• EULA – definicja i przykłady
• Zakresy terytorialne a prawo do użytkowania licencji oprogramowania
• Kontrowersyjne zapisy w umowach licencyjnych
• Prawo do użytku prywatnego i komercyjnego – różnice z perspektywy organizacji komercyjnych
• Odstąpienie od umowy
• Sublicencjonowanie – prawa użytkowania w grupach kapitałowych

Odpowiedzialność karna z tytułu nielegalnego wykorzystania oprogramowania
• Rodzaje odpowiedzialności
• Kto i za co ponosi odpowiedzialność
• Odpowiedzialność cywilna
• Przykłady roszczeń i orzecznictwa sądowego

Dowody legalności oprogramowania
• Wymogi producentów oprogramowania
• Dokumentacja
• Archiwizacja nośników i faktur

Typy licencjonowania oprogramowania komputerowego
• Typy licencji oprogramowania
• Licencje wyłączne, niewyłączne i dedykowane
• Zasady i możliwości przeniesienia praw licencyjnych na rzecz osoby trzeciej

Licencje Open Source i GNU GPL
• Przykłady licencji i zasady użytkowania Open Source
• Prawa autorskie twórcy oprogramowania na licencji Open Source
• Zagrożenia wynikające z używania oprogramowania w projektach komercyjnych

Licencje na fonty a obowiązki przestrzegania zasad licencjonowania w organizacjach
• Sposoby licencjonowania fontów
• Przykładowe zapisy licencyjne
• Fonty „darmowe”
• Ograniczenie odpowiedzialności producentów fontów
• Wykorzystanie fontów w publikacjach komercyjnych, celach reklamowych, stronach www.
• Trendy rynku a umowy licencyjne na fonty

Pytania i odpowiedzi

 

Zarejestruj się

Wypełnij poniższy formularz, aby zarejestrować się na szkolenie.
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych uczestników szkoleń gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Dane uczestników będą wykorzystywane w celu rejestracji i udziału w szkoleniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO wobec zgłoszenia uczestnictwa bezpośrednio lub pośrednio przez uczestnika lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO wobec uzasadnionego interesu administratora, jakim jest marketing bezpośredni produktów i usług własnych oraz przeprowadzenie ankiet i oceny satysfakcji lub w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce Prywatności lub uzyskasz kontaktując się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych na iodo@promise.pl. Kliknij lub napisz i dowiedz się więcej, jeżeli informacje podane powyżej nie są dla Ciebie dostatecznie jasne.

Harmonogram

SAM: Licence Manager, aspekty prawne

8:40 - 9:00
Rejestracja
Powitanie uczestników i poranna kawa
12:00 - 13:00
Lunch

Data

07 Paź 2020

Czas

09:00 - 16:00

Koszt

2.490,00 zł

Więcej informacji

Regulamin szkolenia

Lokalizacja

Biuro APN Promise
ul. Domaniewska 44a, Warszawa

Organizator

APN Promise

Other Organizers

Aneta Kozłowska

Zarejestruj się i przetestuj APN Meeting Room

Wypróbuj system rezerwacji sal w praktyce, na Twojej infrastrukturze.
Wersja demonstracyjna umożliwia Ci instalację oprogramowania na 3 urządzeniach.

Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. drogą elektroniczną
Chcę otrzymywać treści marketingowe od A.P.N. Promise S.A. telefonicznie

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@promise.pl. Podane dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji żądania oraz oferowania i świadczenia usług, marketingu produktów i usług własnych oraz przeprowadzenia ankiet i oceny satysfakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres niezbędny dla realizacji celów oraz w przypadku wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu dostarczenia treści marketingowych środkami komunikacji elektronicznej lub za pomocą urządzeń telefonicznych.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji powyżej wskazanych celów. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby obsługujące administratora w zakresie w zakresie hostingu, komunikatorów internetowych, usług IT, księgowości, archiwizacji. Więcej informacji w Polityce Prywatności oraz Regulaminie.

Register and test the APN Meeting Room booking system.

Registering and installing the trial version you are allowed to install the software on 3 devices.

I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. electronically
I want to receive marketing content from A.P.N. Promise S.A. by phone

The data controller of personal data collected using the form is A.P.N. Promise S.A. with its registered office in Warsaw. Contact with the person responsible for the personal data protection is possible via following e-mail address: iodo@promise.pl. The given data shall be processed to the extent necessary to carry out specified request in accordance with art. 6(1)(b) of GDPR and to the extent necessary for the correct realization of the request and offer and provision of services, own product and services marketing and conducting surveys and satisfaction ratings in accordance with art. 6(1)(f) of GDPR for the period necessary to achieve the purposes and in the event of consent in accordance with art. 6(1)(a) of the GDPR to provide marketing content by electronic means or by telephone devices.

You have the right to request access to your personal data, rectification, deletion or limitation of processing, as well as the right to object to processing, the right to transfer data and the right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office in Poland. Providing data is voluntary but necessary for the realization of the above-mentioned purposes. Recipients of data may be entities or persons servicing the data controller in the field of hosting, instant messengers, IT services, accounting, archiving. More information in the Privacy Policy and Regulations.

Cybersecurity w obszarze zarządzania zasobami oprogramowania

Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą i bezpłatnie porozmawiamy o Twoim poziomie cyberbezpieczeństwa w obszarze SAM.

 

Administratorem danych gromadzonych z wykorzystaniem formularza jest A.P.N. Promise S.A. Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do podjęcia kontaktu lub realizacji określonego żądania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez okres niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania podanych przez Ciebie w formularzu danych oraz posiadanych uprawnieniach znajdziesz w Polityce prywatności. Kliknij i dowiedz się więcej jeżeli informacje podane powyżej nie są dostatecznie jasne!

Zostaw adres mailowy i nie przegap kolejnego szkolenia!

[contact-form-7 404 "Not Found"]